Jan 032023
 

 Milí rodičia, obdržali ste, alebo ešte len dostanete pre deti kupóny na akciu, 100m košických, ktorá bude zajtra (30.05.2023) od 16:00 hod. V meste, pri Urbanovej veži. Môžete ich vymeniť za ponúkaný sortiment (zmrzlina, limonáda a pod.). Kto kupóny nemá, môže si prísť po ne do MŠ a môže prísť fandiť našim deťom, ktoré sa zúčastnia pretekov na šľapacích autíčkách. Vidíme sa tam. .

349478591_858024169312526_954496530875746726_nZavod100m-Bratislavskych-5D_15

PLÁN AKCIÍ NA MESIAC JÚN 2023

01.06. oslavy MDD na šk. dvore

02.06. Deň detí pri Urbanovej veži- „Edo Drevo“

(od 10:3O hod. do 11:30 hod.)

05.06. 10:40 hod. Sokoliari (na šk.dvore)

15.06. Rozlúčka so školou – prípr. trieda

19.06. Divadielko „Gašparko“- rozprávka „Kubko a Maťko“

… „Kolieskový deň“

35305530_1725917040827556_3553993623924113408_n245113510_2642189306076816_1657128710045884342_n

 OSLAVY 70. VÝROČIA ZALOŽENIA  MATERSKEJ ŠKOLY

 346102175_1283124952606145_129615538811526927_n344589243_1631165390733268_8468782047660945372_n (1)

Milí rodičia, dovolím si Vás požiadať, aby ste dňa 24.05.2023 (v stredu), z dôvodu jednej z osláv 70.-teho výročia založenia našej školy, vyzdvihli deti zo zariadenia do 15:30 hod., dokedy je v ten deň prevádzka. (okrem tých, ktoré vystúpia na akcii s programom). Ďakujem za pochopenie.

Eva Pačaiová, riad. MŠ

OZNÁMENIE

Návratka-_rodič (2)

Návratku môžete vyplniť a odoslať elektronicky cez Edupage v sekcii žiadosti-vyhlásenia.

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa od 01.05.2023

 Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi“). Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z.

o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“). Konsolidované znenie zákona o dotáciách je zverejnené tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/20230501.html

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:

 

 1. Výška dotácie na stravu

 

Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

 1. 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
  v materskej škole(ďalej len „MŠ“) a odobralo stravu,
 2. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) na prvom stupnia odobralo stravu,
 3. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

Sumy poskytovanej dotácie na stravu boli stanové tak, aby pokryli náklady na nákup potravín na obed v 5. (najvyššom) finančnom pásme v zariadeniach školského stravovania, platné od 01.01.2023.

 

 1. Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu

 

V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

 1. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
 2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
 3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

 

V nadväznosti na uvedené dotáciu na stravu v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, t.j. deťom vo veku od 2. do 5. rokov (ďalej len „mladšie deti v MŠ“), bude možné poskytnúť:

 • na dieťa v HN alebo ŽM a v tomto prípade, rovnako, ako v zmysle zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023, bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM[1],
 • na každé dieťa v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ), ak je v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ) najmenej 50% detí v HN. V tomto prípade bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že aspoň 50% detí (okrem posledného ročníka MŠ) spĺňa podmienku dieťaťa v HN.

 

V zmysle § 4 ods. 9 zákona o dotáciách, je možné deťom v HN/ŽM poskytovať dotáciu na stravu počas celého školského polroka, a to aj vtedy ak sa zmenia príjmové pomery domácnosti.  Zriaďovateľ nemusí opätovne overovať, či mladšie deti v MŠ, na ktoré bol poskytnutý preddavok dotácie na stravu od 01.01.2023 z titulu dieťaťa v HN/ŽM, spĺňajú túto podmienku oprávnenosti na poskytnutie dotácie aj od 01.05.2023. V nadväznosti na zmeny kategórií oprávnených detí od 01.05.2023 je však potrebné tieto deti uviesť na nových zoznamoch oprávnených detí (viď. nižšie).

[1] Potvrdenie, že ide o dieťa v HN, pričom splnenie tejto podmienky je možné overiť prostredníctvom Over Si alebo potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v nadväznosti na predloženie Formulára na posúdenie príjmu zákonným zástupcom dieťaťa na úrad.

Návratka je k dispozícii v edupage – modul: žiadosti /vyhlásenia – Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA.

Termín podania žiadosti je do 15.04.2023 !!!!

V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravuaž kým rodič v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada.

Rodič dieťaťa má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu odvolať

 

[1] Potvrdenie, že ide o dieťa v HN, pričom splnenie tejto podmienky je možné overiť prostredníctvom Over Si alebo potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v nadväznosti na predloženie Formulára na posúdenie príjmu zákonným zástupcom dieťaťa na úrad.

[2] Pod písomnou žiadosťou je možné chápať požiadanie v listinnej aj v elektronickej forme. Vzhľadom na novú právnu úpravu, odporúčame pri príprave zoznamov oprávnených detí od 01.05.2023 použiť vzor návratky, ktorá bola pripravená ako pomôcka pre zriaďovateľov, nakoľko k žiadosti o dotáciu musia mať jednoznačne preukázané splnenie podmienky podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (v prípade použitia elektronického spôsobu zistenia údajov o vyslovení súhlasu, resp. nesúhlasu rodiča prostredníctvom Edupage, je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto údaje (vyjadrenie rodiča) zostali uschované pre účely následného overenia oprávnenosti detí na poskytnutie dotácie na stravu). 

hdimg132fb06031c994979745df05ee97ab

Zápis do MŠ (poprosíme rodičov prísť na zápis aj s dieťaťom). Ďakujeme.

Materská škola, Rumanova 4,  040 01  Košice – Staré Mesto,
č.t. 055/6220284
e-mail:  msrumanova@centrum.sk

Riaditeľka  MŠ Rumanova 4,  Košice-Staré Mesto, týmto zverejňujem termín zápisu a  podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2023/2024.
Termín:  

2. 5. 2023 od    8:00 hod. do 12:00 hod.
3. 5. 2023 od   12:00 hod. do 16:00 hod
.

Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť
rokov veku do 31.augusta 2023.

Elektronická prihláška

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_MŠ_Rumanova_4

Pisomne-vyhlasenie-na-splnomocnenie-druheho-zakonneho-zastupcu

 

327126770_6085919588180795_5500026623459548200_n26055550_1409018929220103_6772470726054558138_n

 KARNEVAL sa uskutoční dňa 07.02.2023

Dôležitý oznam

️ Na základe všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sa mení výška príspevkov od 01.01.2023 takto:

1. Za pobyt dieťaťa v MŠ uhrádza ZZ na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne jednotnú sumu 40,- e (okrem detí , plniacich povinnú predšk. prípravu)

2. Príspevok na režijné náklady 5,- e mesačne ( za každé dieťa v MŠ)

3. Príspevok na nákup potravín – “stravné” (desiata, obed, olovrant) 2,30 e

️ Príspevok ZZ sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

️ V súvislosti s týmto Vás prosím o nastavenie trvalých príkazov na úhradu v tomto kontexte. 

Úhrada príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. (cit. Školský poriadok)

 1. a) Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školy určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením o určení výšky príspevkov na školy a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto na účet materskej školy.
 2. b) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto bezhotovostne, t.j. prevodom na účet v banke na číslo účtu:

IBAN SK36 0200 0000 0029 6087 7351

a to mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci jednotnou sumou vo výške 40,- eur mesačne za jedno dieťa.“ + 5,- e na režijné náklady

– Príspevok je možné uhrádzať jednorazovým alebo trvalým príkazom.

– Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, s výnimkou 5,-€ (režijné náklady)
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, j. lekárskym potvrdením, písomnou žiadosťou,
 • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. (na základe žiadosti)
 Ďakujem.
E. Pačaiová, r.š.

 

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.