Máj 092018
 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE Z DOVODU ZVÝŠENEJ CHOROBNOSTI DETÍ, NA ZÁKLADE NARIADENIA RÚVZ V KOŠICIACH BUDE MATERSKÁ ŠKOLA V DŇOCH -5-6-7 DECEMBRA 2019/streda, štvrtok, piatok/ZATVORENÁ. Otvorená bude v pondelok 09.12.2019.     Ďakujeme za pochopenie. Eva Pačaiová,r.š.

Divadelné predstavenie a Mikuláš pre deti bude 09.12.2019 o 08:30 hod. Nástup detí do MŠ v tento deň je do 08:00 hod. Ďakujem, Pačaiová

BA626271-6015-44E9-BA61-04B3B78E44B90944FF1C-7BA9-401A-ACB0-E76E42B9DE5F2C78E9C2-E9F5-40F1-88A4-29C641C45DC1C2A07189-3548-4E0B-95CB-24203ADBCA36AD300929-155E-4048-8A24-64319D711AE6CA1D6542-DDED-456E-B428-11FDC3ABCEE41C5ABD3C-747C-4D03-A6A3-2A93E0B0703ECDA0BAEA-7B4F-45BC-81FF-2653DCCAAA502B198116-1692-4012-A4F7-335CAA97E7C70F203AEB-5FCF-46AA-8DC5-2C35FB9C09AD17557016-204B-412B-B64A-A7EB1677952A40FF84BB-B50B-43B9-A72B-2745F1C40F3E66784CFB-6930-4515-93DB-FC0924DE98C35562C69D-71E5-4471-A50A-E81EF156B70B5D0D4EED-593B-4437-AA24-A0B78F1468FB3E7EB46F-B719-4CC4-B3CD-0F24D60DD60DD1F182E9-26F9-405D-8258-73A0C03C631FEE70C4D0-2902-4A93-A48B-227BDE1887CC51F2A723-0B7B-4D8D-99C9-2D6DD5FA23863688191F-65EA-4FC3-AD6F-0DC98B3E31A8ABB36335-0639-493B-BF0A-E2827DD4E5E832B42A0B-6CAD-4C44-8A98-9BBD02369805CEFB23E6-7B0A-4304-A373-6A9E1AB566194D321BAE-D157-48B3-88EB-763C6F29C90F691873EA-84F9-46B8-A645-265FF50A9B789D353A02-2F52-4BA8-B015-E7C87A418BA1CFD579C5-AD72-4418-8403-CE5C4FEF603473E8AD07-1F98-46F1-B3DF-1CE92A493C32A446E4D2-B43C-4E73-86F2-388145D801507CDBCA41-6B68-4F0C-A214-806AE957CA66765F606B-9DD6-42AB-A0F3-BB1BF8A657889CA8B8C1-77B7-4D3A-BC97-9930AE604CD18D753529-A5B8-462A-84AE-04313AAF895DA446E4D2-B43C-4E73-86F2-388145D80150E429E25D-2EC4-4C0D-AB47-6AE1F6C312D1BEE94C5F-3989-45DC-9A04-ED2F99399BABOLYMPUS DIGITAL CAMERAD3A4F47B-B37A-43E2-B9BB-B07C8FEF4E74740B30E3-8535-4DAF-B7BF-BFBBB9FD14F57C7E9549-692A-46F9-9F5D-8DA04F24708EA3E71779-61B7-4240-A292-29C5A2042BA79FA9F1B8-F64E-471E-9362-F720813AEAC1DC7AC2B9-75B8-4585-B9B5-F162AF5643D2C07A1FF0-A348-420E-92BD-9EA512B962D549A991A5-CAB4-4865-BC70-18FD40F4ABF8A3E71779-61B7-4240-A292-29C5A2042BA760497404_2303234559918787_1590595783218954240_n (1)60440363_346725149376585_6120247488206077952_n60756816_2312796158968035_3633886174612815872_n (1)60588467_2179478952166397_8591812119773577216_n60729246_2277752282541157_8631574811035828224_n60739770_342205229794729_6747244118499393536_n60672341_505829726621610_1135496457214754816_n60756075_370071677199933_7611868039306280960_n60344651_337727740222728_2289572775448281088_n60338597_422917734953286_5049096487263272960_n60290803_425812294871936_7549633971777175552_n

Prijímanie detí do MŠ.

Podmienky prijatia:

 • Prijímanie písomných žiadostí od zákonných zástupcov je
  v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole.
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti
  s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky (§59 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 • Ostatné podmienky v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy a rešpektuje odporúčania zriaďovateľa:

-    súrodenci už chodiacich detí
-    ďalšie deti podľa aktuálnej potreby naplnenia jednotlivých tried a vekového  zloženia, bez ohľadu na trvalý pobyt a dátum podania žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ.

 • K písomnej žiadosti do MŠ predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak ide o dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Zápisu sa zúčastní minimálne jeden zákonný zástupca  s platným občianskym preukazom a s dieťaťom, ktoré chce zapísať.

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie si stiahnite z časti “Aktuality-Oznamy”

ADA8BFD7-5F7C-4AFE-9CA9-2AB5DD2BC6DF9CFB7416-0574-4040-8D93-8A7CC9AAC135

                                                                                      Eva Pačaiová, riad. MŠ

50227090_546596439191382_733288828827074560_n596B7614-C52B-461F-A028-4CB2A55B9BB5

50297140_232615781024994_8960312385260748800_n50608289_376950739533256_6249461484816957440_n

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Apr 272018
 

informačná_povinnosť_čl.14_GDPR

Materská škola, Rumanova č. 4, 040 01 Košice, IČO: 472 245 273

kontaktné údaje: 055/6220284 , e-mail: msrumanova@centrum.sk

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 14 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Touto cestou Vám dávame na vedomie, že ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie. Je to dôvod, pre ktorý sa spracúvajú Vaše osobné údaje v našom informačnom systéme na presne určenom právnom základe, ktorý predstavuje Váš súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Účel je teda konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.

Ako dotknutá osoba však máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu pritom nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie dotknutých osobných údajov: údaje zo životopisu, motivačného listu

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok odo dňa zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie

Zdroj, z akého pochádzajú osobné údaje: www.profesia.sk

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: Neexistujú

Cezhraničný prenos osobných údajov: Neuskutočňuje sa

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: Neprofiluje sa

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch                       pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66
 4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

Materská škola, Rumanova č. 4, 040 01 Košice prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu msrumanova@centrum.sk alebo t.č.: 055/6220284

alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01  Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk

Vysvetlivky k vypĺňaniu Poučenia a poverenia oprávnenej osoby

Nahliadanie – znamená nazretie do informačného systému (programu, spisového materiálu) obsahujúceho osobné údaje fyzických osôb s možnosťou čítania prípadne robenia si poznámok, okrem fotokópií, či scanovania.

Oboznamovanie sa – znamená, že oprávnená osoba môže byť informovaná a poučená o všetkých skutočnostiach a osobných údajov „viažúcich“ sa na dotknutú osobu

Získavanie – jedná sa o oprávnenie na „prijatie“ osobných údajov od dotknutej osoby na vopred vymedzený a konkrétne daný účel spracúvania

Zhromažďovanie – je „nakopenie“, sústredenie všetkých získaných osobných údajov o fyzickej osobe do databázy, resp. informačného systému (aplikačného a programového vybavenia alebo spisu, zložky)

Šírenie – preposielanie osobných údajov iným oprávneným osobám napríklad prostredníctvom mailovej komunikácie

Zaznamenávanie – zapisovanie osobných údajov do informačného systému (aplikačného a programového vybavenia alebo spisu, zložky)

Usporadúvanie – zoraďovanie, chronologické upravovanie osobných údajov fyzických osôb v informačnom systéme (aplikačného a programového vybavenia alebo spisu, zložky)

Prepracúvanie – vykonávanie opráv a úprav osobných údajov dotknutých osôb bez možnosti ich vymazania

Zmena – vykonávanie opráv a úprav osobných údajov dotknutých osôb s možnosťou ich vymazania

Vyhľadávanie – možnosť „hľadania“ osobných údajov dotknutých osôb v aktuálnych databázach ako aj v archívnych dokumentoch a informačných systémoch

Prehliadanie – možnosť „hľadania“ osobných údajov dotknutých osôb iba v aktuálnych databázach okrem archívnych dokumentov a informačných systémov

Preskupovanie – vytváranie nového usporiadania, resp. zoskupenia, databázy s osobnými údajmi dotknutých osôb

Kombinovanie – „spájanie“, „prepájanie“ viacerých databáz (zostáv) s osobnými údajmi dotknutých osôb spracúvaných na rovnaký účel spracúvania navzájom medzi sebou

Premiestňovanie – možnosť oprávnenej osoby prenášať osobné údaje „z miesta                     na miesto“, napríklad premiestňovanie aktuálnych spisov do archívu, resp. aktuálnej databázy do zálohy na USB kľúč, CD nosič a jeho následnú archiváciu

Využívanie – táto spracovateľská operácia je uvedená ako povinnosť oprávnenej osoby využívať osobné údaje iba a výhradne na plnenie vopred vymedzeného účelu spracúvania

Uchovávanie – „zachovanie“ databáz obsahujúcich osobné údaje dotknutých osôb počas celej doby nutnej na archiváciu bez možnosti likvidácie

Kopírovanie – je vykonávanie duplikátov, „kópií“ dokumentov obsahujúce osobné údaje

Blokovanie – znamená pozastavenie spracúvanie osobných údajov, počas ktorého možno vykonať len také operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej zákonom o ochrane osobných údajov. Blokovanie osobných údajov je založené na dočasnej alebo trvalej báze.

Likvidácia – zrušenie alebo zničenie osobných údajov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať. Likvidáciu osobných údajov možno vykonať napríklad rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov, na ktorých sa osobné údaje nachádzajú

Cezhraničný prenos – je prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky                a na územie Slovenskej republiky.

Poskytovanie – je odovzdávanie osobných údajov inému prevádzkovateľovi (príjemcovi), ktorý ich ďalej spracúva (kontrolné orgány, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa)

Sprístupňovanie – je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim osobe, ktorá ich ďalej už nespracúva

Zverejňovanie – je publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov                      na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela podľa autorského zákona verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, napríklad podľa katastrálneho zákona ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste

Iné – ak máte za to, že vaše oprávnené osoby môžu vykonávať aj iné spracovateľské operácie, ktoré nie sú uvedené v týchto vysvetlivkách, je možné ich uviesť do tejto kolonky

Neobmedzený prístup – majú udelený väčšinou konatelia spoločností, riaditelia organizácií a inštitúcií, ktorí majú právo vykonávať všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi

Spracovateľské operácie uvedené v pracovnej náplni – pokiaľ pracovná náplň, ktorú máte vypracovanú je podrobná, teda obsahuje naozaj všetky úkony, ktoré môže oprávnená osoba vykonávať s osobnými údajmi dotknutých osôb, môžete sa na ňu v poverení a poučení oprávnenej osoby odvolať.

GDPR_-_MŠ_Rumanova,_Košice (1)