Šk. rok 2023/2024 Začiatok-nástup detí

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Jún 182023
 

 Dovolím si Vám, milí rodičia, aj touto cestou oznámiť, že vo štvrtok, 21.09.2023 o 15:30 hod. sa v školskej jedálni uskutoční Plenárna schôdza ZRŠ, kde budú rodičia oboznámení s niektorými bodmi šk. poriadku. Následne (o 16:00 hod.) sa uskutočnia triedne aktívy rodičov v triedach. Prosíme o účasť.     E.Pačaiová, r.š.

školka-1-970x555

Nástup do MŠ je 04.09.2023 (v dňoch 28., 30. a 31.08.2023 nie je MŠ v prevádzke, ani náhradná MŠ).

Pokyny pre rodičov novoprijatých detí, ale aj ostatných, vrátane zoznamu  vecí, ktoré je potrebné doniesť pri nástupe do MŠ:

 • prezúvky (pevná obuv)
 • pre dievčatá kefu na vlasy alebo hrebeň, označený menom dieťaťa),
 • pyžamo,
 • náhradné oblečenie
 • posteľné prádlo – oblečenie na vankúš (cca 45×60), oblečenie na paplón (paplón má rozmery  80×110 cm) a plachtu na matrac , v prípade potreby aj gumenú plachtu
 • detský uterák (zavesiť v umývárke k značke dieťaťa, korenšpondujúcej so značkou na skrinke v šatni).
 • Všetky veci je potrebné označiť aj menom dieťaťa (napr. centrofixou).
 • Pitie si deti do MŠ nenosia. Je zabezpečený pitný režim na triedach, aj v ŠJ.
 • Upozornenie: dieťa musí mať osvojené hygienické návyky (bez plienok)
 • Dieťa je potrebné priniesť do MŠ ráno medzi 6:30 a 8. hodinou a vybrať z MŠ od 11:50 hod. do 12:20 hod. alebo v čase od 14:45 hod. do 17:00 hod.
 • Príchod dieťaťa po 8:00 hod. je povinný nahlásiť zákonný zástupca deň vopred, alebo v deň príchodu, do 8:00 hod. telefonicky (č.t. 055/6220284)
 • Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy  získate od učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa zaradené.
 • Dieťa je potrebné odovzdať učiteľke osobne, vyberať ho môžu osoby na zozname, ktoré rodičia splnomocnia vybrané osoby. (ideálne plnoleté).

Rodič podpisuje pri nástupe do MŠ bezinfekčnosť, bezpríznakovosť od 01.09.2023 už nie.

Vážení rodičia, prevádzka materskej školy počas letných prázdnin bude prerušená v termíne od 01.08. do 31.08.2023. 

Náhradná MŠ bola MŠ Hrnčiarska od 01.08.203 do 25.08.2023.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto – časť úľava na školnom a režijných nákladoch (50%)

Nárok na úľavu 50 % z poplatku školného a režijných nákladov má zákonný zástupca dieťaťa v prípade, ak žije dieťa v jednej domácnosti len s jedným rodičom – samoživiteľom, ktorého jediný príjem neprekročí výšku 700 €. Zákonný zástupca dieťaťa predloží k úľave zo školného a režijných nákladov potvrdenie o výške príjmu a čestné vyhlásenie o tom, že je poberateľom jedného príjmu.

V mesiaci júl budeme v prázdninovom režime, od 03.07.2023 do 31.07.2023. Budú u nás aj deti z MŠ Hrnčiarska 1, Košice.

Prosím rodičov, aby vážny záujem o MŠ nahlásili p. učiteľkám.

Školský rok 2023-2024 začína 04.09.2023.

Ďakujem. Eva Pačaiová, r.š. 

OZNAMY, AKTUALITY

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Jan 032023
 

 Milí rodičia, obdržali ste, alebo ešte len dostanete pre deti kupóny na akciu, 100m košických, ktorá bude zajtra (30.05.2023) od 16:00 hod. V meste, pri Urbanovej veži. Môžete ich vymeniť za ponúkaný sortiment (zmrzlina, limonáda a pod.). Kto kupóny nemá, môže si prísť po ne do MŠ a môže prísť fandiť našim deťom, ktoré sa zúčastnia pretekov na šľapacích autíčkách. Vidíme sa tam. .

349478591_858024169312526_954496530875746726_nZavod100m-Bratislavskych-5D_15

PLÁN AKCIÍ NA MESIAC JÚN 2023

01.06. oslavy MDD na šk. dvore

02.06. Deň detí pri Urbanovej veži- „Edo Drevo“

(od 10:3O hod. do 11:30 hod.)

05.06. 10:40 hod. Sokoliari (na šk.dvore)

15.06. Rozlúčka so školou – prípr. trieda

19.06. Divadielko „Gašparko“- rozprávka „Kubko a Maťko“

… „Kolieskový deň“

35305530_1725917040827556_3553993623924113408_n245113510_2642189306076816_1657128710045884342_n

 OSLAVY 70. VÝROČIA ZALOŽENIA  MATERSKEJ ŠKOLY

 346102175_1283124952606145_129615538811526927_n344589243_1631165390733268_8468782047660945372_n (1)

Milí rodičia, dovolím si Vás požiadať, aby ste dňa 24.05.2023 (v stredu), z dôvodu jednej z osláv 70.-teho výročia založenia našej školy, vyzdvihli deti zo zariadenia do 15:30 hod., dokedy je v ten deň prevádzka. (okrem tých, ktoré vystúpia na akcii s programom). Ďakujem za pochopenie.

Eva Pačaiová, riad. MŠ

OZNÁMENIE

Návratka-_rodič (2)

Návratku môžete vyplniť a odoslať elektronicky cez Edupage v sekcii žiadosti-vyhlásenia.

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa od 01.05.2023

 Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi“). Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z.

o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“). Konsolidované znenie zákona o dotáciách je zverejnené tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/20230501.html

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:

 

 1. Výška dotácie na stravu

 

Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

 1. 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
  v materskej škole(ďalej len „MŠ“) a odobralo stravu,
 2. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) na prvom stupnia odobralo stravu,
 3. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

Sumy poskytovanej dotácie na stravu boli stanové tak, aby pokryli náklady na nákup potravín na obed v 5. (najvyššom) finančnom pásme v zariadeniach školského stravovania, platné od 01.01.2023.

 

 1. Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu

 

V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

 1. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
 2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
 3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

 

V nadväznosti na uvedené dotáciu na stravu v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, t.j. deťom vo veku od 2. do 5. rokov (ďalej len „mladšie deti v MŠ“), bude možné poskytnúť:

 • na dieťa v HN alebo ŽM a v tomto prípade, rovnako, ako v zmysle zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023, bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM[1],
 • na každé dieťa v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ), ak je v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ) najmenej 50% detí v HN. V tomto prípade bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že aspoň 50% detí (okrem posledného ročníka MŠ) spĺňa podmienku dieťaťa v HN.

 

V zmysle § 4 ods. 9 zákona o dotáciách, je možné deťom v HN/ŽM poskytovať dotáciu na stravu počas celého školského polroka, a to aj vtedy ak sa zmenia príjmové pomery domácnosti.  Zriaďovateľ nemusí opätovne overovať, či mladšie deti v MŠ, na ktoré bol poskytnutý preddavok dotácie na stravu od 01.01.2023 z titulu dieťaťa v HN/ŽM, spĺňajú túto podmienku oprávnenosti na poskytnutie dotácie aj od 01.05.2023. V nadväznosti na zmeny kategórií oprávnených detí od 01.05.2023 je však potrebné tieto deti uviesť na nových zoznamoch oprávnených detí (viď. nižšie).

[1] Potvrdenie, že ide o dieťa v HN, pričom splnenie tejto podmienky je možné overiť prostredníctvom Over Si alebo potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v nadväznosti na predloženie Formulára na posúdenie príjmu zákonným zástupcom dieťaťa na úrad.

Návratka je k dispozícii v edupage – modul: žiadosti /vyhlásenia – Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA.

Termín podania žiadosti je do 15.04.2023 !!!!

V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravuaž kým rodič v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada.

Rodič dieťaťa má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu odvolať

 

[1] Potvrdenie, že ide o dieťa v HN, pričom splnenie tejto podmienky je možné overiť prostredníctvom Over Si alebo potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v nadväznosti na predloženie Formulára na posúdenie príjmu zákonným zástupcom dieťaťa na úrad.

[2] Pod písomnou žiadosťou je možné chápať požiadanie v listinnej aj v elektronickej forme. Vzhľadom na novú právnu úpravu, odporúčame pri príprave zoznamov oprávnených detí od 01.05.2023 použiť vzor návratky, ktorá bola pripravená ako pomôcka pre zriaďovateľov, nakoľko k žiadosti o dotáciu musia mať jednoznačne preukázané splnenie podmienky podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (v prípade použitia elektronického spôsobu zistenia údajov o vyslovení súhlasu, resp. nesúhlasu rodiča prostredníctvom Edupage, je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto údaje (vyjadrenie rodiča) zostali uschované pre účely následného overenia oprávnenosti detí na poskytnutie dotácie na stravu). 

hdimg132fb06031c994979745df05ee97ab

Zápis do MŠ (poprosíme rodičov prísť na zápis aj s dieťaťom). Ďakujeme.

Materská škola, Rumanova 4,  040 01  Košice – Staré Mesto,
č.t. 055/6220284
e-mail:  msrumanova@centrum.sk

Riaditeľka  MŠ Rumanova 4,  Košice-Staré Mesto, týmto zverejňujem termín zápisu a  podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2023/2024.
Termín:  

2. 5. 2023 od    8:00 hod. do 12:00 hod.
3. 5. 2023 od   12:00 hod. do 16:00 hod
.

Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť
rokov veku do 31.augusta 2023.

Elektronická prihláška

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_MŠ_Rumanova_4

Pisomne-vyhlasenie-na-splnomocnenie-druheho-zakonneho-zastupcu

 

327126770_6085919588180795_5500026623459548200_n26055550_1409018929220103_6772470726054558138_n

 KARNEVAL sa uskutoční dňa 07.02.2023

Dôležitý oznam

️ Na základe všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sa mení výška príspevkov od 01.01.2023 takto:

1. Za pobyt dieťaťa v MŠ uhrádza ZZ na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne jednotnú sumu 40,- e (okrem detí , plniacich povinnú predšk. prípravu)

2. Príspevok na režijné náklady 5,- e mesačne ( za každé dieťa v MŠ)

3. Príspevok na nákup potravín – “stravné” (desiata, obed, olovrant) 2,30 e

️ Príspevok ZZ sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

️ V súvislosti s týmto Vás prosím o nastavenie trvalých príkazov na úhradu v tomto kontexte. 

Úhrada príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. (cit. Školský poriadok)

 1. a) Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školy určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením o určení výšky príspevkov na školy a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto na účet materskej školy.
 2. b) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto bezhotovostne, t.j. prevodom na účet v banke na číslo účtu:

IBAN SK36 0200 0000 0029 6087 7351

a to mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci jednotnou sumou vo výške 40,- eur mesačne za jedno dieťa.“ + 5,- e na režijné náklady

– Príspevok je možné uhrádzať jednorazovým alebo trvalým príkazom.

– Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, s výnimkou 5,-€ (režijné náklady)
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, j. lekárskym potvrdením, písomnou žiadosťou,
 • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. (na základe žiadosti)
 Ďakujem.
E. Pačaiová, r.š.

 

Nove informácie

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Mar 062021
 

OZNÁMENIE

OZNAMUJEM RODIČOM, že MŠ RUMANOVA 4, KOŠICE bude od pondelka 19.12.2022 ZATVORENÁ, z dôvodov vysokej chorobnosti detí, so súhlasom RÚVZ v Ke a zriaďovateľa.

Zatvorená bude až do 05.01.2023. NÁSTUP DETÍ DO MŠ bude možný až 09.01.2023

Zároveň Vám všetkým prajem krásne, požehnané a pokojné prežitie vianočných sviatkov.

images

Eva Pačaiová, r.š.

Pokyny pre rodičov novoprijatých detí, vrátane zoznamu  vecí, ktoré je potrebné doniesť pri nástupe do MŠ:

 • prezúvky (pevná obuv)
 • pre dievčatá kefu na vlasy alebo hrebeň, označený menom dieťaťa),
 • pyžamo,
 • náhradné oblečenie
 • kópiu preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene poisťovne),
 • posteľné prádlo – oblečenie na vankúš (cca 45×60), paplón(cca 130×90) a plachtu na matrac o rozmere 130×60), v prípade potreby aj gumenú plachtu
 • detský uterák
 • Všetky veci je potrebné označiť aj menom dieťaťa
 • Pitie si deti do MŠ nenosia. Je zabezpečený pitný režim na triedach, aj v ŠJ
 • Upozornenie: dieťa musí mať osvojené hygienické návyky (bez plienok)
 • Dieťa je potrebné priniesť do MŠ ráno medzi 6:30 a 8. hodinou a vybrať z MŠ od 11:50 hod. do 12:20 hod. alebo v čase od 14:45 hod. do 17:00 hod.
 • Príchod dieťaťa po 8:00 hod. je povinný nahlásiť zákonný zástupca deň vopred, alebo v deň príchodu, do 8:00 hod. telefonicky (č.t. 055/6220284)
 • Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy  získate od učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa zaradené.
 • Dieťa je potrebné odovzdať učiteľke osobne, vyberať ho môžu osoby na zozname, ktorým rodičia splnomocnia vybrané osoby

Upozornenie: Zákonný zástupca je povinný nahlásiť zmenený dátum nástupu dieťaťa do MŠ, než aký bol uvedený v rozhodnutí o prijatí. Dieťa, ktoré do 15 dní od dohodnutého termínu nenastúpi do MŠ bez ospravedlnenia, bude zo zoznamu prijatých detí vyškrtnuté.

 

Eva Pačaiová, riad. MŠ
 V dňoch 30. a 31.08.2022 bude MŠ Rumanova pre všetky deti zatvorená, počas iných augustových dní môžu MŠ navštevovať prihlásené deti.
 Nástup do MŠ v rámci nového šk. roka bude v piatok, 02.09.2022.
Prevádzka počas letných mesiacov a šk. roka bude od 06.30 hod. do 17:00 hod. 
Vážení rodičia,
pri nástupe do materskej školy (v septembri), má rodič vypĺňať vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa (bezinfekčnosť a bezpríznakovosť)
Ak by Ste chceli komunikovať navzájom a aj s vedením školy, a byť informovaní o dianí v škole, môžete aj na FB, kde bola pre Vás vytvorená súkromná skupina:
MŠ Rumanova 4, Košice. 
  Eva Pačaiová, r.š.
POPLATKY ZA MŠ

 

Školné predstavuje sumu 20,-€ na mesiac pre všetky deti, okrem tých, ktoré plnia povinnú predškolskú dochádzku-prípravu na základnú školu. (tie deti, ktoré k 31.08.2022 dosiahli vek 5 rokov.
Bolo by dobré, ak by Ste platby uhrádzali cez Internet banking, s uvedením mena dieťaťa, do 10-teho dňa v mesiaci.
Ďakujeme, pripájam číslo účtu. SK36 0200 0000 0029 6087 7351
Príspevok do ZRŠ – 10,- €  mesačne, môžete uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK03 0900 0000 0004 4411 0278
Prosíme uviesť meno dieťaťa do poznámky.   
                                                                       
Ďakujem, Eva Pačaiová, r.š.
Zápis do MŠ
Materská škola, Rumanova 4,  040 01  Košice – Staré Mesto,
č.t. 055/6220284
e-mail:  msrumanova@centrum.sk
Riaditeľka  MŠ Rumanova 4,  Košice-Staré Mesto, týmto zverejňujem termín zápisu a  podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2022/2023.
Termín:  2. 5. 2022 od    8:00 hod. do 12:00 hod.
3. 5. 2022 od   12:00 hod. do 16:00 hod
.
Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť
rokov veku do 31.augusta 2022.

Elektronická prihláška

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_MŠ_Rumanova_4

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť
o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa/určí zriaďovateľ školy/alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej škole.
Časť územia pre Spádovú Materskú školu Rumanova 4, Košice:
Alvinczyho, Bellova, Biela, Bencúrova, Hutnícka, Jesenského, Jiskrova, Kmeťova, Kováčska, Krmanova, Lermontovova, Lofflerová, Lomená, Masarykova, Mestský park, Poštová, Rumanova, Senný trh, Štefánikova, Stromová, Svätoplukova, Thurzova, Továrenská, Haviarska, Jakobyho, Kasárenské nám., Vodná, Františkánska,
Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných podmienok vyplývajúcich zo Zákona č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými
možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.
Podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona možno nazvať
zákonnými podmienkami.
Na predprimárne vzdelávanie:
– sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,
– sa prednostne prijímajú deti,  pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné  podľa spádovej oblasti, ktorú určí zriaďovateľ školy,  MČ – Košice Staré-Mesto,
v prípade, že z kapacitných dôvodov nebude možné prijať všetky prihlásene deti na povinné predprimárne vzdelávanie , riaditeľ v súlade so Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 6 ods. 3 písmeno b) oznámi uvedenú skutočnosť zriaďovateľovi .
Ostatné podmienky prijímania deti
V prípade voľných kapacít, pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o prijatie detí,  budú prijímané deti podľa veku:
–    ktoré dovŕšia do 31.8.2022  4 roky
–    ktoré dovŕšia do 31.8.2022  3 roky .
ROZHODNUTIE  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy do 15. júna 2022.
Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk
Spôsob podania žiadosti:
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
– osobne
– do poštovej schránky MŠ Rumanova 4, Košice-Staré Mesto, 040 01
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy
– e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu    riaditelka@msrumanova.sk
–  elektronická prihláška: : https://msrumanova.edupage.org/register/
Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť
aj prostredníctvom:
– a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
alebo
– b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, podpísanú oboma rodičmi, (vo výnimočných prípadoch podpisuje len jeden) predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára
pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní .
Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 USMERNENIE OD 28.02.2022
Vážení rodičia, pridávam Vám niekoľko usmernení, v súvislosti s novou vyhláškou a školským semaforom MŠVVaŠ SR:
 • S účinnosťou od 28. februára 2022
 1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 2. Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona, najmävýlety a exkurzie,
  športové výcviky a školské športové súťaže,
  pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  kurzy na ochranu života a zdravia,
  kurzy pohybových aktivít v prírode,
  saunovanie,
  dni otvorených dverí,
možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí.
3. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.
4. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu podľa bodov 5 a 6, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.
5. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona
 1. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 2. nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.
6. V súvislosti s uskutočňovaním školského vyučovania v školách sa umožňuje naďalej uskutočňovať aj školské aktivity v súlade s podmienkami ustanovenými vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
7. Rozhodnutím sa s cieľom znižovania počtu osôb v čakárňach a ambulanciách lekárov zachováva predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné. Ak ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

OD  28.02.2022 BUDE PREVÁDZKA MŠ OD 6:30 hod. DO 17:00 hod.

 

Máj 092018
 
Vážení rodičia,
pri nástupe do materskej školy, má rodič vypĺňať vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa (bezinfekčnosť)
Dobrý deň Vám prajem, milí rodičia. Zdravím Vás v tejto ťažkej dobe. Verím, že Ste všetci zdraví a v pohode, že to spolu prekonáme a že sa čoskoro vidíme. Ak by Ste chceli komunikovať navzájom a aj s vedením školy, môžete aj na FB, kde bola pre Vás vytvorená súkromná skupina:
MŠ Rumanova 4, Košice.                                                                                                                     Eva Pačaiová, r.š.

Príspevok do ZRŠ – 10,- €  môžete uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK03 0900 0000 0004 4411 0278

Prosíme uviesť meno dieťaťa do poznámky.                                                                           

Ďakujem, Eva Pačaiová, r.š.

Prijímanie detí do MŠ.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

 

Žiadosť – prihláška:

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_MŠ_Rumanova_4

 

 

 

 

 

82258018_2623633644519748_6909758572809158656_n 82414321_887449418318755_4949372698179403776_n 82528956_459300128290179_8662147049673719808_n 82856639_463144104374082_6870561361236066304_n61845031_888611561489918_226154110016028672_n

 

86F653F6-8A46-4474-AF0F-CB874AF9E704D310295B-A3E5-401D-A97E-60C78A4D28C737BB659D-0D5B-438D-B615-9FA644BC1634824A2054-3FC1-4C40-B8FF-8BAC1577BBA47A9CE746-62CF-4AE4-AE17-D0AAB9EFDD4811B03553-780B-4869-8E21-7E12E35ABA2322769238-E04C-4566-A83D-32F3C6CC19068BE1AF8C-978C-4A62-8D88-62728043B9541006916E-B4EC-4B51-9036-F7EDDD00AAB0D1714BF3-C49B-400A-A94B-209F2141B1B5ED62A8F3-F191-4C32-971F-882C8FD91962A275983C-2895-4BB9-BD48-CF785DF8C50823613FC8-432E-429B-9F43-E9C690BA05B423613FC8-432E-429B-9F43-E9C690BA05B4940D55F7-B674-431A-8DF5-5E8222A55D71

BA626271-6015-44E9-BA61-04B3B78E44B90944FF1C-7BA9-401A-ACB0-E76E42B9DE5F2C78E9C2-E9F5-40F1-88A4-29C641C45DC1C2A07189-3548-4E0B-95CB-24203ADBCA36AD300929-155E-4048-8A24-64319D711AE6CA1D6542-DDED-456E-B428-11FDC3ABCEE41C5ABD3C-747C-4D03-A6A3-2A93E0B0703ECDA0BAEA-7B4F-45BC-81FF-2653DCCAAA502B198116-1692-4012-A4F7-335CAA97E7C70F203AEB-5FCF-46AA-8DC5-2C35FB9C09AD17557016-204B-412B-B64A-A7EB1677952A40FF84BB-B50B-43B9-A72B-2745F1C40F3E66784CFB-6930-4515-93DB-FC0924DE98C35562C69D-71E5-4471-A50A-E81EF156B70B5D0D4EED-593B-4437-AA24-A0B78F1468FB3E7EB46F-B719-4CC4-B3CD-0F24D60DD60DD1F182E9-26F9-405D-8258-73A0C03C631FEE70C4D0-2902-4A93-A48B-227BDE1887CC51F2A723-0B7B-4D8D-99C9-2D6DD5FA23863688191F-65EA-4FC3-AD6F-0DC98B3E31A8ABB36335-0639-493B-BF0A-E2827DD4E5E832B42A0B-6CAD-4C44-8A98-9BBD02369805CEFB23E6-7B0A-4304-A373-6A9E1AB566194D321BAE-D157-48B3-88EB-763C6F29C90F691873EA-84F9-46B8-A645-265FF50A9B789D353A02-2F52-4BA8-B015-E7C87A418BA1CFD579C5-AD72-4418-8403-CE5C4FEF603473E8AD07-1F98-46F1-B3DF-1CE92A493C32A446E4D2-B43C-4E73-86F2-388145D801507CDBCA41-6B68-4F0C-A214-806AE957CA66765F606B-9DD6-42AB-A0F3-BB1BF8A657889CA8B8C1-77B7-4D3A-BC97-9930AE604CD18D753529-A5B8-462A-84AE-04313AAF895DA446E4D2-B43C-4E73-86F2-388145D80150E429E25D-2EC4-4C0D-AB47-6AE1F6C312D1BEE94C5F-3989-45DC-9A04-ED2F99399BABOLYMPUS DIGITAL CAMERAD3A4F47B-B37A-43E2-B9BB-B07C8FEF4E74740B30E3-8535-4DAF-B7BF-BFBBB9FD14F57C7E9549-692A-46F9-9F5D-8DA04F24708EA3E71779-61B7-4240-A292-29C5A2042BA79FA9F1B8-F64E-471E-9362-F720813AEAC1DC7AC2B9-75B8-4585-B9B5-F162AF5643D2C07A1FF0-A348-420E-92BD-9EA512B962D549A991A5-CAB4-4865-BC70-18FD40F4ABF8A3E71779-61B7-4240-A292-29C5A2042BA760497404_2303234559918787_1590595783218954240_n (1)60440363_346725149376585_6120247488206077952_n60756816_2312796158968035_3633886174612815872_n (1)60588467_2179478952166397_8591812119773577216_n60729246_2277752282541157_8631574811035828224_n60739770_342205229794729_6747244118499393536_n60672341_505829726621610_1135496457214754816_n60756075_370071677199933_7611868039306280960_n60344651_337727740222728_2289572775448281088_n60338597_422917734953286_5049096487263272960_n60290803_425812294871936_7549633971777175552_n

 Prijímanie detí do MŠ.

Podmienky prijatia:

 • Prijímanie písomných žiadostí od zákonných zástupcov je
  v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole.
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti
  s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky (§59 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 • Ostatné podmienky v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy a rešpektuje odporúčania zriaďovateľa:

-    súrodenci už chodiacich detí
-    ďalšie deti podľa aktuálnej potreby naplnenia jednotlivých tried a vekového  zloženia, bez ohľadu na trvalý pobyt a dátum podania žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ.

 • K písomnej žiadosti do MŠ predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak ide o dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Zápisu sa zúčastní minimálne jeden zákonný zástupca  s platným občianskym preukazom a s dieťaťom, ktoré chce zapísať.

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie si stiahnite z časti “Aktuality-Oznamy”

ADA8BFD7-5F7C-4AFE-9CA9-2AB5DD2BC6DF9CFB7416-0574-4040-8D93-8A7CC9AAC135

                                                                                      Eva Pačaiová, riad. MŠ

596B7614-C52B-461F-A028-4CB2A55B9BB5

50297140_232615781024994_8960312385260748800_n50608289_376950739533256_6249461484816957440_n

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Apr 272018
 

 

Zásady ochrany osobných údajov

informačná_povinnosť_čl.13_GDPR (4)

 

 

 

Cestne-vyhlasenie—-zakonny-zastupca_MŠ Rumanova

134655981_4017091251657131_6986679571016845395_o

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

informačná_povinnosť_čl.13 (2)

Informačná_povinnosť__-_Materská_škola (1)