Mar 062021
 

OZNÁMENIE

OZNAMUJEM RODIČOM, že MŠ RUMANOVA 4, KOŠICE bude od pondelka 19.12.2022 ZATVORENÁ, z dôvodov vysokej chorobnosti detí, so súhlasom RÚVZ v Ke a zriaďovateľa.

Zatvorená bude až do 05.01.2023. NÁSTUP DETÍ DO MŠ bude možný až 09.01.2023

Zároveň Vám všetkým prajem krásne, požehnané a pokojné prežitie vianočných sviatkov.

images

Eva Pačaiová, r.š.

Pokyny pre rodičov novoprijatých detí, vrátane zoznamu  vecí, ktoré je potrebné doniesť pri nástupe do MŠ:

 • prezúvky (pevná obuv)
 • pre dievčatá kefu na vlasy alebo hrebeň, označený menom dieťaťa),
 • pyžamo,
 • náhradné oblečenie
 • kópiu preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene poisťovne),
 • posteľné prádlo – oblečenie na vankúš (cca 45×60), paplón(cca 130×90) a plachtu na matrac o rozmere 130×60), v prípade potreby aj gumenú plachtu
 • detský uterák
 • Všetky veci je potrebné označiť aj menom dieťaťa
 • Pitie si deti do MŠ nenosia. Je zabezpečený pitný režim na triedach, aj v ŠJ
 • Upozornenie: dieťa musí mať osvojené hygienické návyky (bez plienok)
 • Dieťa je potrebné priniesť do MŠ ráno medzi 6:30 a 8. hodinou a vybrať z MŠ od 11:50 hod. do 12:20 hod. alebo v čase od 14:45 hod. do 17:00 hod.
 • Príchod dieťaťa po 8:00 hod. je povinný nahlásiť zákonný zástupca deň vopred, alebo v deň príchodu, do 8:00 hod. telefonicky (č.t. 055/6220284)
 • Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy  získate od učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa zaradené.
 • Dieťa je potrebné odovzdať učiteľke osobne, vyberať ho môžu osoby na zozname, ktorým rodičia splnomocnia vybrané osoby

Upozornenie: Zákonný zástupca je povinný nahlásiť zmenený dátum nástupu dieťaťa do MŠ, než aký bol uvedený v rozhodnutí o prijatí. Dieťa, ktoré do 15 dní od dohodnutého termínu nenastúpi do MŠ bez ospravedlnenia, bude zo zoznamu prijatých detí vyškrtnuté.

 

Eva Pačaiová, riad. MŠ
 V dňoch 30. a 31.08.2022 bude MŠ Rumanova pre všetky deti zatvorená, počas iných augustových dní môžu MŠ navštevovať prihlásené deti.
 Nástup do MŠ v rámci nového šk. roka bude v piatok, 02.09.2022.
Prevádzka počas letných mesiacov a šk. roka bude od 06.30 hod. do 17:00 hod. 
Vážení rodičia,
pri nástupe do materskej školy (v septembri), má rodič vypĺňať vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa (bezinfekčnosť a bezpríznakovosť)
Ak by Ste chceli komunikovať navzájom a aj s vedením školy, a byť informovaní o dianí v škole, môžete aj na FB, kde bola pre Vás vytvorená súkromná skupina:
MŠ Rumanova 4, Košice. 
  Eva Pačaiová, r.š.
POPLATKY ZA MŠ

 

Školné predstavuje sumu 20,-€ na mesiac pre všetky deti, okrem tých, ktoré plnia povinnú predškolskú dochádzku-prípravu na základnú školu. (tie deti, ktoré k 31.08.2022 dosiahli vek 5 rokov.
Bolo by dobré, ak by Ste platby uhrádzali cez Internet banking, s uvedením mena dieťaťa, do 10-teho dňa v mesiaci.
Ďakujeme, pripájam číslo účtu. SK36 0200 0000 0029 6087 7351
Príspevok do ZRŠ – 10,- €  mesačne, môžete uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK03 0900 0000 0004 4411 0278
Prosíme uviesť meno dieťaťa do poznámky.   
                                                                       
Ďakujem, Eva Pačaiová, r.š.
Zápis do MŠ
Materská škola, Rumanova 4,  040 01  Košice – Staré Mesto,
č.t. 055/6220284
e-mail:  msrumanova@centrum.sk
Riaditeľka  MŠ Rumanova 4,  Košice-Staré Mesto, týmto zverejňujem termín zápisu a  podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2022/2023.
Termín:  2. 5. 2022 od    8:00 hod. do 12:00 hod.
3. 5. 2022 od   12:00 hod. do 16:00 hod
.
Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť
rokov veku do 31.augusta 2022.

Elektronická prihláška

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_MŠ_Rumanova_4

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť
o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa/určí zriaďovateľ školy/alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej škole.
Časť územia pre Spádovú Materskú školu Rumanova 4, Košice:
Alvinczyho, Bellova, Biela, Bencúrova, Hutnícka, Jesenského, Jiskrova, Kmeťova, Kováčska, Krmanova, Lermontovova, Lofflerová, Lomená, Masarykova, Mestský park, Poštová, Rumanova, Senný trh, Štefánikova, Stromová, Svätoplukova, Thurzova, Továrenská, Haviarska, Jakobyho, Kasárenské nám., Vodná, Františkánska,
Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných podmienok vyplývajúcich zo Zákona č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými
možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.
Podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona možno nazvať
zákonnými podmienkami.
Na predprimárne vzdelávanie:
– sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,
– sa prednostne prijímajú deti,  pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné  podľa spádovej oblasti, ktorú určí zriaďovateľ školy,  MČ – Košice Staré-Mesto,
v prípade, že z kapacitných dôvodov nebude možné prijať všetky prihlásene deti na povinné predprimárne vzdelávanie , riaditeľ v súlade so Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 6 ods. 3 písmeno b) oznámi uvedenú skutočnosť zriaďovateľovi .
Ostatné podmienky prijímania deti
V prípade voľných kapacít, pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o prijatie detí,  budú prijímané deti podľa veku:
–    ktoré dovŕšia do 31.8.2022  4 roky
–    ktoré dovŕšia do 31.8.2022  3 roky .
ROZHODNUTIE  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy do 15. júna 2022.
Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk
Spôsob podania žiadosti:
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
– osobne
– do poštovej schránky MŠ Rumanova 4, Košice-Staré Mesto, 040 01
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy
– e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu    riaditelka@msrumanova.sk
–  elektronická prihláška: : https://msrumanova.edupage.org/register/
Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť
aj prostredníctvom:
– a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
alebo
– b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, podpísanú oboma rodičmi, (vo výnimočných prípadoch podpisuje len jeden) predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára
pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní .
Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 USMERNENIE OD 28.02.2022
Vážení rodičia, pridávam Vám niekoľko usmernení, v súvislosti s novou vyhláškou a školským semaforom MŠVVaŠ SR:
 • S účinnosťou od 28. februára 2022
 1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 2. Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona, najmävýlety a exkurzie,
  športové výcviky a školské športové súťaže,
  pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  kurzy na ochranu života a zdravia,
  kurzy pohybových aktivít v prírode,
  saunovanie,
  dni otvorených dverí,
možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí.
3. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.
4. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu podľa bodov 5 a 6, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.
5. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona
 1. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 2. nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.
6. V súvislosti s uskutočňovaním školského vyučovania v školách sa umožňuje naďalej uskutočňovať aj školské aktivity v súlade s podmienkami ustanovenými vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
7. Rozhodnutím sa s cieľom znižovania počtu osôb v čakárňach a ambulanciách lekárov zachováva predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné. Ak ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

OD  28.02.2022 BUDE PREVÁDZKA MŠ OD 6:30 hod. DO 17:00 hod.

 

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.