PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

51394053-DC86-450A-86F9-3B7A53E5794489C24C1E-D357-4AF1-BE9C-EFB6840F705D

ZÁPIS detí na školský rok 2021/22

sa uskutoční:

01.05.2021 do 16.05.2021 vrátane

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy Toto usmernenie nadväzuje na materiál

„Manuál Predprimárne vzdelávanie detí“, ktorý je dostupný na:

Stanoviská a informatívne materiály | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (minedu.sk)

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku;

výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, a ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia elektronickou formou, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie nariadených opatrení Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky resp. príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Termín prijímania Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať v čase od 1. mája do 16. mája 2021.

Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy Nie je prípustné, aby materská škola trvala len na predložení žiadosti vo formulári, ktorý si ona sama vytvorila. Postačuje, ak rodič v žiadosti uvedie kto ju podáva, akej veci sa týka a čo žiada. Ak si materská škola vypracúva vlastný formulár žiadosti, smie na ňom požadovať len nasledovné:

1. osobné údaje o dieťati v rozsahu: a) meno a priezvisko, b) dátum a miesto narodenia, c) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, d) rodné číslo, e) štátna príslušnosť, f) národnosť, 2. osobné údaje o zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu: a) meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, b) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

2. osobné údaje o zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu: a) meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, b) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie. Počet podaných žiadostí nie je obmedzený.

Podávanie žiadostí: Rodič môže podať žiadosť:

– osobne, – poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, –

e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

– „a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy1 ) alebo

– b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.2 )“.

Riaditeľ žiadnej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení (bez ohľadu na jej zriaďovateľa), nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť, a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu. O každej žiadosti je povinný rozhodnúť. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní;

V prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Spádová materská škola Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok; ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy:  Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. (t. j. pre školský rok 2021/2022 do 15. júna 2021). Odporúča sa, aby riaditeľ školy písomne oznámil zriaďovateľovi počet prijatých detí a počet neprijatých detí (bez osobných údajov jednotlivých detí). Ak riaditeľ materskej školy prijme dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné z inej obce, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy

Podmienky prijatia:

  • Prijímanie písomných žiadostí od zákonných zástupcov je
    v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole.
  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti
    s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky (§59 zákona č. 245/2008 Z.z.)
  • Ostatné podmienky v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy a rešpektuje odporúčania zriaďovateľa:

–    súrodenci už chodiacich detí
–    ďalšie deti podľa aktuálnej potreby naplnenia jednotlivých tried a vekového  zloženia,

      bez ohľadu na trvalý pobyt a dátum podania žiadosti o prijatie.

  • K písomnej žiadosti do MŠ predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Ak ide o dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  • Zápisu sa zúčastní minimálne jeden zákonný zástupca  s platným občianskym preukazom a s dieťaťom, ktoré chce zapísať.

V Košiciach, 23.04.2021

Eva Pačai.ová, riad. MŠ