Máj 092018
 

Nástup detí do MŠ bude 02.09.2020 v čase od 6:30 hod. do 8:00 hod.

ZÁKAZ VSTUPU CUDZÍM OSOBÁM

DO PRIESTOROV MŠ

 Vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy je možný  len s výnimkou, potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca materskej školy.

 V Košiciach. 16.09.2020                          Eva Pačaiová, riad. MŠ

 

Milí rodičia, na základe opatrení a odporúčaní MVŠVVaŠ v rámci prevencie nákazy COVID-19 (ku dňu 15.10.2020 do odvolania) a v spolupráci so zriaďovateľom upresňujem nosenie rúšok pre deti v materskej škole Rumanova takto: Na základe toho, že nosenie rúšok pre deti staršie ako 3 roky v exteriéri a interiéri MŠ je len odporúčaním, aj keď dôrazným, nebudeme nosenie rúšok vyžadovať. Deti budú mať povinné rúška len na šk. dvore, alebo v parku, ak dôjde k premiešavaniu detí z rôznych skupín (tried). Nosenie rúšok bude tak na dobrovoľnom rozhodnutí rodiča, alebo v prípade, ak dieťa bude vykazovať známky choroby, (teplota, kašeľ, soplenie), až kým si po dieťa nepríde rodič.

Zároveň prosím rodičov, aby zabezpečili deťom do jeho skrinky 2 ks rúšok.

Ďakujem.  Pačaiová

PREVÁDZKA MŠ bude od 02.09.2020 až do odvolania od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Dobrý deň. Ako Ste si všimli (a poniektorí už aj vyplatili), mali Ste v skrinkách šeky na úhradu stravného pre dieťa a školné. Deti vo veku 5 rokov, ktoré tento vek dosiahli k 31.08.2020, platia za stravu 20 centov na deň (1,25 € dotuje štát), ostatné deti  1,45 € na deň. Školné predstavuje sumu 17,-€ na mesiac, pre deti do 3 rokov 52,-€. Predškoláci platia len 2,-€ mesačne, sú to režijné náklady na ŠJ, úhrada je za 4 mesiace (2×4). Bolo by dobre, ak by Ste platby uhrádzali cez Internet banking, s uvedením mena dieťaťa.

Najlepšie do 10-teho dňa v mesiaci.

Ďakujeme, pripájam číslo účtu. SK36 0200 0000 0029 6087 7351

POKYNY PRI NÁSTUPE A POČAS DOCHÁDZKY DO MŠ

 • MŠ bude v prevádzke od 6.30 hod. do 16.30 hod. t.j. v bežnom režime.
 • Všetky triedy sú v prevádzke od 6.30 hod.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.
 • Dieťa je potrebné priviesť do MŠ najneskôr o 8.00 hod.
 • Do MŠ smie nastúpiť len dieťa, ktoré nie je v karanténe.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, vždy len jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum.
 • Pri vstupe do budovy je povinnosťou každej osoby použiť dezinfekciu, umiestnenú vo vstupných priestoroch.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy.
 • Pred vstupom dieťaťa do triedy vykonáva učiteľka ranný zdravotný filter.
 • V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) učiteľka dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky .
 • Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť :
  • hračky a iné pomôcky (látkové plienky ap.)
  • sladkosti
  • jedlo
  • pitie vo fľašiach alebo iných obaloch.
 • Materská škola v priebehu prvého mesiaca nebude organizovať žiadne spoločné akcie a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

 

Eva Pačaiová, riad. školy

V Košiciach, 28.8.2020

 

Pokyny pre rodičov novoprijatých detí, vrátane zoznamu  vecí, ktoré je potrebné doniesť pri nástupe do MŠ:

 • prezúvky (pevná obuv)
 • v prípravnom odd. (3.trieda) hygienické potreby – zubnú kefku, pohár, detskú zubnú pastu, hrebeň),
 • pyžamo,
 • náhradné oblečenie (u mladších detí),
 • kópiu preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene poisťovne),
 • posteľné prádlo – oblečenie na vankúš (cca 45×60), paplón(cca 130×90) a plachtu na matrac o rozmere 130×60), v prípade potreby aj gumenú plachtu
 • momentálne deti uteráky nenosia, zabezpečené sú hygienické obrúsky
 • všetky veci je potrebné označiť aj menom dieťaťa
 • Pitie si deti do MŠ nenosia. Je zabezpečený pitný režim na triedach, aj v ŠJ
 • Upozornenie: dieťa musí mať osvojené hygienické návyky (bez plienok)
 • Dieťa je potrebné priniesť do MŠ ráno medzi 6:30 a 8. hodinou a vybrať z MŠ od 11:50 hod. do 12:20 hod. alebo v čase od 14:45 hod. do 16:30 hod.
 • Príchod dieťaťa po 8:00 hod. je povinný nahlásiť zákonný zástupca deň vopred, alebo v deň príchodu, do 8:00 hod. telefonicky (č.t. 055/6220284)
 • Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy  získate od učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa zaradené.
 • Dieťa je potrebné odovzdať učiteľke osobne, vyberať ho môžu osoby na zozname, ktorým rodičia splnomocnia vybrané osoby

 

Upozornenie: Zákonný zástupca je povinný nahlásiť zmenený dátum nástupu dieťaťa do MŠ, než aký bol uvedený v rozhodnutí o prijatí. Dieťa, ktoré do 15 dní od dohodnutého termínu nenastúpi do MŠ bez ospravedlnenia, bude zo zoznamu prijatých detí vyškrtnuté.

Eva Pačaiová, riad. MŠ

POkyny k nástupu detí do MŠ k 02.09.2020

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/

 

 Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom
 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Zúčtovanie platieb. 
V júni bude vyrovnanie poplatkov s tým, že za mesiac apríl a máj sa školné neplatí, s výnimkou 2,- €, réžijné náklady na ŠJ. Za mesiac marec je deťom účtovaná iba alikvótna časť – 5,80 €, tým čo uhradili plnú sumu 15,- €, bude preplatok 9,20 € preúčtovaný, resp. vrátený.
Vážení rodičia,
pri nástupe do materskej školy, má rodič vypĺňať vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa.
Pre uľahčenie a zrýchlenie vstupu dieťaťa do triedy, Vás prosíme, doniesť vyplnené obe tlačivá.
Ďakujem, Eva Pačaiová
Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa [PDF]
Vyhlásenie zákonného zástupcu [PDF]
Pokyny pre rodičov:
Pokyny pre rodičov k otvoreniu materskej školy od 01
Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR sa materská škola otvorí 1. júna.
Zisťujeme PREDBEŽNÝ ZÁUJEM o nástup do školy, nakoľko musíme rešpektovať určité opatrenia a odporúčania kvôli prevencii nákazy Covid 19.
Návrat do školy bude sprevádzať viacero hygienických a bezpečnostných opatrení, účasť bude dobrovoľná. Rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať svoje deti v júni do školy, budú mať naďalej nárok na dávku ošetrovné (OČR).
Prosíme rodičov, aby na základe tohto oznamu informovali učiteľky, prípadne riaditeľku – buď telefonicky alebo na FB, či majú záujem o MŠ.
O tom ako bude prebiehať nástup do MŠ, Vás budeme informovať po vyhodnotení prieskumu záujmu.
Riad. MŠ
Dobrý deň Vám prajem, milí rodičia. Zdravím Vás v tejto ťažkej dobe. Verím, že Ste všetci zdraví a v pohode, že to spolu prekonáme a že sa čoskoro vidíme. Ak by Ste chceli komunikovať navzájom a aj s vedením školy, môžete aj na FB, kde bola pre Vás vytvorená súkromná skupina:   
MŠ Rumanova 4, Košice.                                                                                                          Eva Pačaiová, r.š.

Príspevok do ZRŠ – 10,- € za mesiac marec môžete uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK03 0900 0000 0004 4411 0278

Prosíme uviesť meno dieťaťa do poznámky.                                                                           

Ďakujem, Eva Pačaiová, r.š.

 

 

DÔLEŽITÝ OZNAM V SÚVISLOSTI KORONAVÍRUSOM – 

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ Rumanova 4, Košice – Staré Mesto

Na základe prijatých krízových opatrení úradu vlády SR budú uzavreté školy a školské zariadenia v termíne

od 16.3. 2020 do 01.06.2020

 

Prosíme všetkých rodičov aby dbali a dodržiavali pokyny, ktoré boli vydané obyvateľstvu –

NEJEDNÁ SA O PRÁZDNINY, ALE IDE O KARANTÉNU -

na vyhlásený mimoriadny stav z krízového štábu SR. 

!‼️Dôležité ‼️ Oznámenie o zabezpečení opatrení ‼️                                              Z usmernenia MŠVVaŠ SR

V súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu v prípade, že deti alebo zamestnanci MŠ Rumanova 4, Košice, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblasti, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, alebo prišli do kontaktu s osobami, ktoré sa nachádzali v uvedených oblastiach, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch kontrolovať svoj zdravotný stav.
Pri zistení príznakov – (zvýšená teplota nad 38°C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) musia rodičia,  deti ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi, v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť, alebo na infekčné oddelenie, v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe. Učitelia, deti a zamestnanci pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

                                                                        

ZÁPIS DO MŠ Rumanova 4,

KOŠICE – Staré Mesto

 

Riaditeľka MŠ Rumanova 4, Košice – Staré Mesto týmto zverejňujem termín zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2020/2021:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
     Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.
1. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že
1.
1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
2. Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že 2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ ŽIADAME ZASLAŤ ELEKTRONICKY ALEBO POŠTOU.

NEVYŽA DUJE SA POTVRDENIE OD LEKÁRA

/až dodatočne v septembri/

 

                                                                                                                          Eva Pačaiová, riaditeľka MŠ

Podmienky prijatia detí:                        

 • Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
 • Súrodenci, už navštevujúcich MŠ (Rumanova)

Žiadosť – prihláška:

Prihláška

 

 

 

Vážení rodičia,

prosíme Vás o poukázanie 2% z Vašich daní našej škole. Pokyny a tlačivá máte v priečinku 2%.

                         Ešte môžete do konca augusta. Ďakujeme.

Eva Pačaiová, riaditeľka MŠ

 

 

82258018_2623633644519748_6909758572809158656_n 82414321_887449418318755_4949372698179403776_n 82528956_459300128290179_8662147049673719808_n 82856639_463144104374082_6870561361236066304_n

 

86F653F6-8A46-4474-AF0F-CB874AF9E704D310295B-A3E5-401D-A97E-60C78A4D28C737BB659D-0D5B-438D-B615-9FA644BC1634824A2054-3FC1-4C40-B8FF-8BAC1577BBA47A9CE746-62CF-4AE4-AE17-D0AAB9EFDD4811B03553-780B-4869-8E21-7E12E35ABA2322769238-E04C-4566-A83D-32F3C6CC19068BE1AF8C-978C-4A62-8D88-62728043B9541006916E-B4EC-4B51-9036-F7EDDD00AAB0D1714BF3-C49B-400A-A94B-209F2141B1B5ED62A8F3-F191-4C32-971F-882C8FD91962A275983C-2895-4BB9-BD48-CF785DF8C50823613FC8-432E-429B-9F43-E9C690BA05B423613FC8-432E-429B-9F43-E9C690BA05B4940D55F7-B674-431A-8DF5-5E8222A55D71

BA626271-6015-44E9-BA61-04B3B78E44B90944FF1C-7BA9-401A-ACB0-E76E42B9DE5F2C78E9C2-E9F5-40F1-88A4-29C641C45DC1C2A07189-3548-4E0B-95CB-24203ADBCA36AD300929-155E-4048-8A24-64319D711AE6CA1D6542-DDED-456E-B428-11FDC3ABCEE41C5ABD3C-747C-4D03-A6A3-2A93E0B0703ECDA0BAEA-7B4F-45BC-81FF-2653DCCAAA502B198116-1692-4012-A4F7-335CAA97E7C70F203AEB-5FCF-46AA-8DC5-2C35FB9C09AD17557016-204B-412B-B64A-A7EB1677952A40FF84BB-B50B-43B9-A72B-2745F1C40F3E66784CFB-6930-4515-93DB-FC0924DE98C35562C69D-71E5-4471-A50A-E81EF156B70B5D0D4EED-593B-4437-AA24-A0B78F1468FB3E7EB46F-B719-4CC4-B3CD-0F24D60DD60DD1F182E9-26F9-405D-8258-73A0C03C631FEE70C4D0-2902-4A93-A48B-227BDE1887CC51F2A723-0B7B-4D8D-99C9-2D6DD5FA23863688191F-65EA-4FC3-AD6F-0DC98B3E31A8ABB36335-0639-493B-BF0A-E2827DD4E5E832B42A0B-6CAD-4C44-8A98-9BBD02369805CEFB23E6-7B0A-4304-A373-6A9E1AB566194D321BAE-D157-48B3-88EB-763C6F29C90F691873EA-84F9-46B8-A645-265FF50A9B789D353A02-2F52-4BA8-B015-E7C87A418BA1CFD579C5-AD72-4418-8403-CE5C4FEF603473E8AD07-1F98-46F1-B3DF-1CE92A493C32A446E4D2-B43C-4E73-86F2-388145D801507CDBCA41-6B68-4F0C-A214-806AE957CA66765F606B-9DD6-42AB-A0F3-BB1BF8A657889CA8B8C1-77B7-4D3A-BC97-9930AE604CD18D753529-A5B8-462A-84AE-04313AAF895DA446E4D2-B43C-4E73-86F2-388145D80150E429E25D-2EC4-4C0D-AB47-6AE1F6C312D1BEE94C5F-3989-45DC-9A04-ED2F99399BABOLYMPUS DIGITAL CAMERAD3A4F47B-B37A-43E2-B9BB-B07C8FEF4E74740B30E3-8535-4DAF-B7BF-BFBBB9FD14F57C7E9549-692A-46F9-9F5D-8DA04F24708EA3E71779-61B7-4240-A292-29C5A2042BA79FA9F1B8-F64E-471E-9362-F720813AEAC1DC7AC2B9-75B8-4585-B9B5-F162AF5643D2C07A1FF0-A348-420E-92BD-9EA512B962D549A991A5-CAB4-4865-BC70-18FD40F4ABF8A3E71779-61B7-4240-A292-29C5A2042BA760497404_2303234559918787_1590595783218954240_n (1)60440363_346725149376585_6120247488206077952_n60756816_2312796158968035_3633886174612815872_n (1)60588467_2179478952166397_8591812119773577216_n60729246_2277752282541157_8631574811035828224_n60739770_342205229794729_6747244118499393536_n60672341_505829726621610_1135496457214754816_n60756075_370071677199933_7611868039306280960_n60344651_337727740222728_2289572775448281088_n60338597_422917734953286_5049096487263272960_n60290803_425812294871936_7549633971777175552_n

Prijímanie detí do MŠ.

Podmienky prijatia:

 • Prijímanie písomných žiadostí od zákonných zástupcov je
  v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole.
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti
  s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky (§59 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 • Ostatné podmienky v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy a rešpektuje odporúčania zriaďovateľa:

-    súrodenci už chodiacich detí
-    ďalšie deti podľa aktuálnej potreby naplnenia jednotlivých tried a vekového  zloženia, bez ohľadu na trvalý pobyt a dátum podania žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ.

 • K písomnej žiadosti do MŠ predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak ide o dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Zápisu sa zúčastní minimálne jeden zákonný zástupca  s platným občianskym preukazom a s dieťaťom, ktoré chce zapísať.

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie si stiahnite z časti “Aktuality-Oznamy”

ADA8BFD7-5F7C-4AFE-9CA9-2AB5DD2BC6DF9CFB7416-0574-4040-8D93-8A7CC9AAC135

                                                                                      Eva Pačaiová, riad. MŠ

596B7614-C52B-461F-A028-4CB2A55B9BB5

50297140_232615781024994_8960312385260748800_n50608289_376950739533256_6249461484816957440_n

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Apr 272018
 

 

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

informačná_povinnosť_čl.13 (2)

Informačná_povinnosť__-_Materská_škola (1)