Prihláška do MŠ – Žiadosť o prijatie

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Mar 152021
 

Dôležitý oznam!

 ‼️ZMENA PREVÁDZKOVÉHO ČASU‼️

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa MŠ, MČ-Košice-Staré Mesto, zastúpenej Ing. Igorom Petrovčíkom, sa mení prevádzkový čas materskej školy nasledovne: pondelok až piatok od 06:30 hod. do 17:00 hod. (od 22.10.2021)

riad. MŠ

‼️ZATVORENIE MŠ‼️

Oznamujem Vám, že MŠ Rumanova bude v čase od 18.10.2021 do 20.10.2021 (pondelok – streda) na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach z prevádzkových dôvodov zatvorená (zvýšená chorobnosť detí). Nástup detí do MŠ bude 21.10.2021 (vo štvrtok)  Všetci rodičia podpíšu pri nástupe dieťaťa do MŠ bezpríznakovosť. (Podpisuje sa, ak dieťa chýba v MŠ viac ako 3 dni.) Ďakujem za pochopenie. Potrebné je priniesť čisté posteľné prádlo a iba zdravé deti, bez príznakov chorôb.

Milí rodičia, oznamujem Vám, že v dňoch  20., 21. 22. 10.2021 sa uskutoční v našej MŠ zber papiera. Kontajner bude pristavený z Jesenskeho ulice do šk.dvora. Budeme radi, ak sa akcie zúčastnite všetci. Vopred Vám ďakujeme.

riad. MŠ      stvorec-edupage

FOTENIE V MŠ. OZNAMUJEM RODIČOM. že dňa 11.10.2021 ( v pondelok) o 10:00 hod. sa uskutoční v našej MŠ fotenie detí – sady fotografií. Odfotené budú všetky deti, súrodenci majú zľavu.

Čo sa týka ceny, komplet (7 fotografií) je za 15 eur.

Cena samostatných fotiek sa pohybuje od 1 – 6 eur. Súrodenec má komplet za 7 eur.

V prípade fotenia kompletov a v prípade záujmu Vám vyhotovíme fotografie triedneho kolektívu

 v rozmere 21 x 15 cm len za 1 euro. Odkup fotografií je nezáväzný

Motív je ako na obrázku.                                   Eva Pačaiová, r.š.

‼️Zbieraj papier, zachráň stromy a vyhraj‼️
Už čoskoro vyhlásime zber papiera na našej škole, aj podmienky súťaže. Verím, že sa zapojíte všetci.
Možnosť zapojiť sa do zberu má každá škola v meste Košice a okolitých obciach. Zároveň SÚŤAŽÍME a to až v 4 kategóriách:
1. TOP škola
2. TOP škola v prepočte na žiaka
3. TOP žiak / študent
4. Päť náhodne vyžrebovaných škôl
Všetky info k zberu i súťaži https://bit.ly/ZBER_PAPIERAo
242196008_2969477013330550_8260175293176600184_n

Dôležitý oznam!

Oznamujem Vám, že MŠ Rumanova bude v čase od 15.09.2021 do 19.09.2021 (streda-nedeľa) na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach z prevádzkových dôvodov zatvorená (zvýšená chorobnosť detí). Tie deti, ktoré sú v súčasnosti choré, sa pri nástupe do MŠ preukážu dokladom od lekára, že môžu navštevovať kolektív. Všetci rodičia podpíšu pri nástupe dieťaťa do MŠ bezpríznakovosť. (Podpisuje sa, ak dieťa chýba v MŠ viac ako 3 dni.) Ďakujem za pochopenie.
Vážení rodičia, materská škola sa riadi aktuálnym školským semaforom, ktorý je prístupný na stránke Ministerstva, prikladám link:

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

20486

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

POPLATKY ZA MŠ

Deti vo veku 5 rokov, ktoré tento vek dosiahli k 31.08.2021, platia za stravu 20 centov na deň (1,25 € dotuje štát), ostatné deti  1,45 € na deň. Školné predstavuje sumu 17,-€ na mesiac pre všetky deti, okrem tých, ktoré plnia povinnú predškolskú dochádzku-prípravu na základnú školu. Predškoláci platia len 2,-€ mesačne, sú to režijné náklady na ŠJ, úhrada je za 4 mesiace (2×4). Bolo by dobre, ak by Ste platby uhrádzali cez Internet banking, s uvedením mena dieťaťa.

Najlepšie do 10-teho dňa v mesiaci.

Ďakujeme, pripájam číslo účtu. SK36 0200 0000 0029 6087 7351

Vážení rodičia.
Oznamujem Vám, že začiatok šk.roka 2021/2022 je 02.09.2021 (štvrtok)
Nástup do MŠ  je od 06:30 hod. do 08:00 hod.
Prevádzka MŠ je od 06:30 hod. do 16:30 hod.
Oznam pre rodičov novoprijatých detí: 

Pre deti je potrebné priniesť prezúvky, pyžamo, posteľné prádlo, vrátene plachy, náhradné oblečenie.

Uteráčiky sa nenosia, ani toaletný papier. Všetko je potrebné označiť menom dieťaťa.

Rodičia pri vstupe do MŠ podpisujú Potvrdenie o bezpríznakovosti. (dostanú na triedach.)

Rodič má mať pri vstupe do budovy MŠ nasadené rúško, od 13.09.2021 je potrebný respirátor.

Ďakujem za porozumenie, tešíme sa na Vás.

Eva Pačaiová, riad. MŠ

 

OZNAMUJEM rodičom detí, že od  01.08.2021 do 31.08.2021 je Materská škola Rumanova 4, Košice-Staré Mesto zatvorená.
            Náhradná MŠ pre prihlásené deti, ktoré rodičia nutne potrebujú umiestniť na      pobyt v MŠ počas mesiaca august je MŠ Hrnčiarska 1. v Košiciach. Prevádzka je ako u nás, aj školné ( pre 2-5 r deti : 17,-€, pre deti, ktoré idú do ZŠ sú to 2,-€, – príspevok na ŠJ). Bude to možné na 4 týždne, do, 27.08.2021.
Ďakujem za pochopenie.
Eva Pačaiová, r.š. MŠ Rumanova 4, Košice
Tu si môžete zobraziť mapu so spádovými ulicami pre materské školy v Starom meste. (K zápisu do materskej školy)
ZOZNAM  SPÁDOVÝCH ULÍC K MŠ RUMANOVA 4, KOŠICE:
Alvinczyho, Bellova, Bencúrova, Hutnícka, Jesenského, Jiskrova, Kmeťova, Lomená, Masarykova, Stromová, Svätoplukova, Thurzova.
30.05.2021
 ZMENA TERMÍNU PODÁVANIA PRIHLÁŠOK NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ
Materská škola, Rumanova 4, 040 01 Košice, č.t. 055/6220284
email: rumanovams@gmail.com
Riaditeľka MŠ Rumanova 4, Košice-Staré Mesto týmto zverejňujem zmenu termínu zápisu deti do MŠ na školský rok 2021/2022.
Termín zápisu: od 1.5.2021 do 16.5.2021
Dôležité informácie pri podávaní žiadosti !
Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa/určí zriaďovateľ školy/alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej školy.
Ulice , spadajúce do spádovej oblasti školy zverejním po usmernení zriaďovateľom.
Spôsob doručenia:
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
- osobne /do poštovej schránky MŠ/
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu rumanovams@gmail.com
- elektronicka prihláška
Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj
prostredníctvom:
- a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo
- b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, podpísanú oboma rodičmi, predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní .
Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Akceptované budú len úplne žiadosti a doručené v termíne zápisu od 1.5 do 16.5.2021 vrátane.
 ROZHODNUTIA  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydajú riaditelia materských škôl do 15. júna 2021.

ROZHODNUTIE ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Od 12.04.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách – pre všetky deti.

 Pri vstupe  osôb do priestorov materskej školy sa zákonný zástupca preukáže:

- vyhlásením o bezinfekčnosti- príloha 11a
- negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území  Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo
- negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo
- preukázaním, že zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri  mesiace, alebo
- preukázaním, že zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol  zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto  očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo

- ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov  žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 Eva Pačaiová, r.š.
ZÁPIS DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
na šk.rok 2021/2022
Materská škola, Rumanova 4, 040 01 Košice – Staré Mesto,
email: msrumanova@centrum.sk
č.t.: 0556220284
Riaditeľka MŠ týmto zverejňujem termín zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2021/2022.
Termín:
Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať v čase od             1. mája do 16. mája 2021 – elektronickou formou 
na e-mailovu adresu: rumanovams@gmail.com
S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné a bude uprednostnené podľa trvalého bydliska.
Podmienky prijatia detí: -
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 • Ďalej sa prednostne prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
 • Prednostne sa prijímajú súrodenci už chodiacich detí.
 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ má byť doložená vyjadrením pediatra, so záznamom o očkovaní dieťaťa (poštou, alebo v obálke, do schránky na budove).
Žiadosť je sprístupnená na webovej stránke školy.
Podmienky môžu byť upravené vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v čase podávania žiadostí.
Eva Pačaiová, r.š.

Nove informácie

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Mar 062021
 
CHOD ŠKOLY OD 22.03.2021
Na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR podĺa § 150 odst. 8 školského zákona č. 2021/10079:2-A1810 zo dňa 2. marca 2020 Mestská časť Košice -Staré Mesto, zastúpená starostom Ing. Igorom Petrovčíkom, ako zriaďovateľom materských škôl, v pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto, vydal starosta za účelom zabezpečenia chodu materských škôl toto usmernenie:
V období od 22.03.2021 až do odvolania mimoriadne umožňujem školské vyučovanie v materských školách prednostne iba deťom zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Čiže pre deti zákonných zástupcov, ktorí musia vykonávať svoju prácu prezenčne.
Vážení rodičia, prikladám Vám najnovšie informácie ohľadom fungovania materskej školy v čase od 08.03.2021 do 21.03.2021
Eva Pačaiová, r.š.
usmernenie_otvorenie_od_8.3.2021
Cestne-vyhlasenie—-zakonny-zastupca_MŠ Rumanova
Vážení rodičia,
aj v tomto roku máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa na psychologické vyšetrenie ohľadom školskej zrelosti. Poprosím Vás, ktorí máte o to záujem, aby Ste mi to nahlásili najneskôr do 10.03.2021. Ďakujem. r.š.
CPPPaP v Košiciach: Diagnostika školskej pripravenosti v čase pandémie:
Aj napriek pandemickej situácií je CPPPaP v Košiciach, ako školské zariadenie aktuálne, aj keď v upravenom režime, pre klientov otvorené. V súčasnosti poskytujeme deťom a rodičom neodkladnú starostlivosť. V tejto súvislosti Vás prosíme o nahlásenie počtu detí, ktoré by potrebovali poradenstvo a diagnostiku v súvislosti s plnením PŠD a deti, ktoré potrebujú orientačné poradenstvo a diagnostiku.
Máj 092018
 

POPLATKY ZA MŠ

Deti vo veku 5 rokov, ktoré tento vek dosiahli k 31.08.2021, platia za stravu 20 centov na deň (1,25 € dotuje štát), ostatné deti  1,45 € na deň. Školné predstavuje sumu 17,-€ na mesiac pre všetky deti, okrem tých, ktoré plnia povinnú predškolskú dochádzku-príprasvu na základnú školu. Predškoláci platia len 2,-€ mesačne, sú to režijné náklady na ŠJ, úhrada je 1x za mesiac. Bolo by dobre, ak by Ste platby uhrádzali cez Internet banking, s uvedením mena dieťaťa.

Najlepšie do 10-teho dňa v mesiaci.

Ďakujeme, pripájam číslo účtu. SK36 0200 0000 0029 6087 7351

 Dobrý deň Vám prajem, vážení rodičia.‼️Oboznamujem Vás s usmernením starostu MČ Košice-Staré Mesto, na základe ktorého sa s účinnosťou od 1. marca 2021 obnovuje školské vyučovanie v materských školách pre deti všetkých rodičov. Na základe platného rozhodnutia MŠVVaŠ SR a uznesenia vlády sa vyžaduje negatívny výsledok testu‼️(antigén/PCR) u zamestnancov a aspoň u jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Rodičia detí a zamestnanci podpisujú vyhlásenie, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19 /test nie starší ako 7 dní/‼️
Dobrý deň, prajem, vážení rodičia.‼️Na základe usmernenia zriaďovateľa MŠ- starostu MČ Košice – Staré Mesto, Vás s týmto oboznamujem. V období od 22.02.2021 do odvolania, vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu, bude MŠ fungovať aj naďalej v režime mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, pričom materské školy budú aj naďalej dostupné iba pre deti rodičov, pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, tzv. home office.‼️Ide predovšetkým o deti rodičov, pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, hasičov, učiteľky MŠ, učiteľov, vzdelávajúcich dištančne i pracovníkov v elektrárňach, predavačov v otvorených obchodoch, pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou HO a ich pracovná činnosť je nevyhn‼️utná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.
‼️ Zároveň zostáva v platnosti, že na základe Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok, budú MŠ prijímať len deti, ktorých zákonní zástupcovia sa: preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, certifikovaného na území EU na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo sa preukážu dokladom, nie starším ako tri mesiace, o prekonaní ochorenia COVID-19.
Eva Pačaiová, r.š.

Oznámenie 
Na základe oznámenia zriaďovateľa, v nadväznosti na obsah rokovania Krízového štábu mesta Košice v spolupráci s RÚVZ Košice, Vám oznamujem, že MŠ Rumanova bude fungovať od 8. februára 2021, minimálne 14 dní v doterajšom režime, len pre deti rodičov, pracujúcich v KI a pre deti ZZ, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu (HO). Zároveň sa vyžaduje, aby sa aspoň jeden rodič (privádzajúci a vyberajúci dieťa do a z MŠ) vedel preukázať negatívnym výsledkom testovania na COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo iným potrebným dokladom (o prekonaní Covidu-19, očkovaním – 14 dní po podaní druhej dávky vakcíny, alebo výnimke, neumožňujúcej testovanie.) Povinnosť preukazovania sa negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie Covid-19 alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, sa vzťahuje aj na zamestnancov školy.
                            USMERNENIE zriaďovateľa MŠ v pôsobnosti mestskej časti Košice Staré Mesto z 26.01.2021:
 
S účinnosťou od 28.01.2021 mimoriadne prerušujem školské vyučovanie. Prerušenie školského vyučovania sa netýka len detí zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a detí zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (tzv. home office -HO). Ide predovšetkým o deti rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, požiarnikov, učiteľky MŠ, učiteľov vzdelávajúcich dištančne i pracovníkov v eletrárňach, predavačov a predavačiek v otvorených obchodoch – pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou HO a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.
Od 27.01.2021 bude zároveň potrebné, aby sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom vykonaným v období od 18.01.2021 preukázal aspoň jeden z rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ.
 
Zákonný zástupca predloží pri nástupe:
vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 
 OZNAMUJEM rodičom, že od zajtra, 26.01.2021 je MŠ otvorená.      Eva Pačaiová, r.š.
MŠ RUMANOVA – ZATVORENÁ (od 16.01.2021)
Vážení rodičia,
s poľutovaním Vám musím oznámiť, že sa u zamestnanca školy vyskytlo ochorenie, Covid-19. Tým pádom je na základe rozhodnutia RÚVZ MŠ zatvorená od 16.01. do 25.01.2021, vrátane. Rodičia detí, ktoré boli v MŠ v stredu, štvrtok alebo v piatok sa musia hlásiť u ošetrujúceho lekára detí a nástup dieťaťa bude možný len s potvrdením, že je dieťa zdravé. Všetci rodičia môžu využiť pandemickú OČR. ‼️ Deti, ktoré boli v stredu, štvrtok alebo v piatok v MŠ, musia ostať v karanténe doma.
Samozrejme aj zamestnanci školy.

Eva Pačaiová, r.š.

 Oznámenie o prevádzke MŠ od 11.01.2021

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu o nástupe detí do škôl k 11.01.2021.
ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem
a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;

MINEDU.SK

www.minedu.skPre rodiča nie je povinné, ale vhodné preukázať sa platným negatívnym antigénovým testom.Ďakujeme za pochopenie.

V  Novom roku (4.1.2021) bude v MŠ otvorená jedna trieda, pre deti, ktoré rodičia prihlásili. Avšak podľa nových pokynov z ministerstva, pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu. (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.
Ďakujeme za pochopenie.                                                  Pačaiová, r.š.
 OZNAM-USMERNENIE z 27.10.2020
Vážení rodičia, oznamujem Vám niektoré dôležité opatrenia a pokyny, v súvislosti s testovaním na COVID-19.
 
 MŠ otvorená v štandardom režime, /od 6:30 hod. do 15:30 hod./ deti jednotlivých tried sa nebudú premiešavať.
Rodič pri príchode do MŠ vyplní Vyhlásenie vydané MŠVVaŠ SR, ktoré dostane na triede.
Pozitívne testovaní ostávajú doma, aj dieťa v takom prípade. /14 dňová karanténa/
V prípade ochorenia pedagogických zamestnancov sa zatvára trieda, v ktorej zamestnanec pracuje.
V prípade ochorenia zamestnancov školskej jedálne na COVID-19 sa zatvára celé zariadenie.

Eva Pačaiová, riad. mš

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-ms-a-zs-27-10-2020/

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/

Nástup detí do MŠ bude 02.09.2020 v čase od 6:30 hod. do 8:00 hod.

ZÁKAZ VSTUPU CUDZÍM OSOBÁM

DO PRIESTOROV MŠ

 Vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy je možný  len s výnimkou, potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca materskej školy.

 V Košiciach. 16.09.2020                          Eva Pačaiová, riad. MŠ

 

Milí rodičia, na základe opatrení a odporúčaní MVŠVVaŠ v rámci prevencie nákazy COVID-19 (ku dňu 15.10.2020 do odvolania) a v spolupráci so zriaďovateľom upresňujem nosenie rúšok pre deti v materskej škole Rumanova takto: Na základe toho, že nosenie rúšok pre deti staršie ako 3 roky v exteriéri a interiéri MŠ je len odporúčaním, aj keď dôrazným, nebudeme nosenie rúšok vyžadovať.  Nosenie rúšok bude tak na dobrovoľnom rozhodnutí rodiča, alebo v prípade, ak dieťa bude vykazovať známky choroby, (teplota, kašeľ, soplenie), až kým si po dieťa nepríde rodič.

Zároveň prosím rodičov, aby zabezpečili deťom do jeho skrinky 2 ks rúšok.

Ďakujem.  Pačaiová

PREVÁDZKA MŠ bude od 02.09.2020 až do odvolania od 6:30 hod. do 16:30 hod.

POPLATKY ZA MŠ

Deti vo veku 5 rokov, ktoré tento vek dosiahli k 31.08.2020, platia za stravu 20 centov na deň (1,25 € dotuje štát), ostatné deti  1,45 € na deň. Školné predstavuje sumu 17,-€ na mesiac pre všetky deti, okrem tých, ktoré plnia povinnú predškolskú dochádzku-príprasvu na základnú školu. Predškoláci platia len 2,-€ mesačne, sú to režijné náklady na ŠJ, úhrada je za 4 mesiace (2×4). Bolo by dobre, ak by Ste platby uhrádzali cez Internet banking, s uvedením mena dieťaťa.

Najlepšie do 10-teho dňa v mesiaci.

Ďakujeme, pripájam číslo účtu. SK36 0200 0000 0029 6087 7351

POKYNY PRI NÁSTUPE A POČAS DOCHÁDZKY DO MŠ

 • MŠ bude v prevádzke od 6.30 hod. do 16.30 hod. t.j. v bežnom režime.
 • Všetky triedy sú v prevádzke od 6.30 hod.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.
 • Dieťa je potrebné priviesť do MŠ najneskôr o 8.00 hod.
 • Do MŠ smie nastúpiť len dieťa, ktoré nie je v karanténe.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, vždy len jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum.
 • Pri vstupe do budovy je povinnosťou každej osoby použiť dezinfekciu, umiestnenú vo vstupných priestoroch.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy.
 • Pred vstupom dieťaťa do triedy vykonáva učiteľka ranný zdravotný filter.
 • V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) učiteľka dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky .
 • Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť :
  • hračky a iné pomôcky (látkové plienky ap.)
  • sladkosti
  • jedlo
  • pitie vo fľašiach alebo iných obaloch.
 • Materská škola v priebehu prvého mesiaca nebude organizovať žiadne spoločné akcie a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

 

Eva Pačaiová, riad. školy

V Košiciach, 28.8.2020

 

Pokyny pre rodičov novoprijatých detí, vrátane zoznamu  vecí, ktoré je potrebné doniesť pri nástupe do MŠ:

 • prezúvky (pevná obuv)
 • v prípravnom odd. (3.trieda) hygienické potreby – zubnú kefku, pohár, detskú zubnú pastu, hrebeň),
 • pyžamo,
 • náhradné oblečenie (u mladších detí),
 • kópiu preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene poisťovne),
 • posteľné prádlo – oblečenie na vankúš (cca 45×60), paplón(cca 130×90) a plachtu na matrac o rozmere 130×60), v prípade potreby aj gumenú plachtu
 • momentálne deti uteráky nenosia, zabezpečené sú hygienické obrúsky
 • všetky veci je potrebné označiť aj menom dieťaťa
 • Pitie si deti do MŠ nenosia. Je zabezpečený pitný režim na triedach, aj v ŠJ
 • Upozornenie: dieťa musí mať osvojené hygienické návyky (bez plienok)
 • Dieťa je potrebné priniesť do MŠ ráno medzi 6:30 a 8. hodinou a vybrať z MŠ od 11:50 hod. do 12:20 hod. alebo v čase od 14:45 hod. do 16:30 hod.
 • Príchod dieťaťa po 8:00 hod. je povinný nahlásiť zákonný zástupca deň vopred, alebo v deň príchodu, do 8:00 hod. telefonicky (č.t. 055/6220284)
 • Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy  získate od učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa zaradené.
 • Dieťa je potrebné odovzdať učiteľke osobne, vyberať ho môžu osoby na zozname, ktorým rodičia splnomocnia vybrané osoby

Upozornenie: Zákonný zástupca je povinný nahlásiť zmenený dátum nástupu dieťaťa do MŠ, než aký bol uvedený v rozhodnutí o prijatí. Dieťa, ktoré do 15 dní od dohodnutého termínu nenastúpi do MŠ bez ospravedlnenia, bude zo zoznamu prijatých detí vyškrtnuté.

Eva Pačaiová, riad. MŠ

POkyny k nástupu detí do MŠ k 02.09.2020

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Zúčtovanie platieb. 
V júni bude vyrovnanie poplatkov s tým, že za mesiac apríl a máj sa školné neplatí, s výnimkou 2,- €, réžijné náklady na ŠJ. Za mesiac marec je deťom účtovaná iba alikvótna časť – 5,80 €, tým čo uhradili plnú sumu 15,- €, bude preplatok 9,20 € preúčtovaný, resp. vrátený.
Vážení rodičia,
pri nástupe do materskej školy, má rodič vypĺňať vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa.
Pre uľahčenie a zrýchlenie vstupu dieťaťa do triedy, Vás prosíme, doniesť vyplnené obe tlačivá.
Ďakujem, Eva Pačaiová
Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa [PDF]
Vyhlásenie zákonného zástupcu [PDF]
Pokyny pre rodičov:
Pokyny pre rodičov k otvoreniu materskej školy od 01
Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR sa materská škola otvorí 1. júna.
Zisťujeme PREDBEŽNÝ ZÁUJEM o nástup do školy, nakoľko musíme rešpektovať určité opatrenia a odporúčania kvôli prevencii nákazy Covid 19.
Návrat do školy bude sprevádzať viacero hygienických a bezpečnostných opatrení, účasť bude dobrovoľná. Rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať svoje deti v júni do školy, budú mať naďalej nárok na dávku ošetrovné (OČR).
Prosíme rodičov, aby na základe tohto oznamu informovali učiteľky, prípadne riaditeľku – buď telefonicky alebo na FB, či majú záujem o MŠ.
O tom ako bude prebiehať nástup do MŠ, Vás budeme informovať po vyhodnotení prieskumu záujmu.
Riad. MŠ
Dobrý deň Vám prajem, milí rodičia. Zdravím Vás v tejto ťažkej dobe. Verím, že Ste všetci zdraví a v pohode, že to spolu prekonáme a že sa čoskoro vidíme. Ak by Ste chceli komunikovať navzájom a aj s vedením školy, môžete aj na FB, kde bola pre Vás vytvorená súkromná skupina:   

MŠ Rumanova 4, Košice.                                                                                                                     Eva Pačaiová, r.š.

Príspevok do ZRŠ – 10,- €  môžete uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK03 0900 0000 0004 4411 0278

Prosíme uviesť meno dieťaťa do poznámky.                                                                           

Ďakujem, Eva Pačaiová, r.š.

 !‼️Dôležité ‼️ Oznámenie o zabezpečení opatrení ‼️ 

V súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu v prípade, že deti alebo zamestnanci MŠ Rumanova 4, Košice, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblasti, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, alebo prišli do kontaktu s osobami, ktoré sa nachádzali v uvedených oblastiach, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch kontrolovať svoj zdravotný stav.
Pri zistení príznakov – (zvýšená teplota nad 38°C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) musia rodičia,  deti ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi, v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť, alebo na infekčné oddelenie, v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe. Učitelia, deti a zamestnanci pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

                                                                        

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

 

Žiadosť – prihláška:

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_MŠ_Rumanova_4

 

 

 

Vážení rodičia,

prosíme Vás o poukázanie 2% z Vašich daní našej škole. Pokyny a tlačivá máte v priečinku 2%.

                         Ešte môžete do konca apríla 2021. Ďakujeme.

Eva Pačaiová, riaditeľka MŠ

 

 

82258018_2623633644519748_6909758572809158656_n 82414321_887449418318755_4949372698179403776_n 82528956_459300128290179_8662147049673719808_n 82856639_463144104374082_6870561361236066304_n61845031_888611561489918_226154110016028672_n

 

86F653F6-8A46-4474-AF0F-CB874AF9E704D310295B-A3E5-401D-A97E-60C78A4D28C737BB659D-0D5B-438D-B615-9FA644BC1634824A2054-3FC1-4C40-B8FF-8BAC1577BBA47A9CE746-62CF-4AE4-AE17-D0AAB9EFDD4811B03553-780B-4869-8E21-7E12E35ABA2322769238-E04C-4566-A83D-32F3C6CC19068BE1AF8C-978C-4A62-8D88-62728043B9541006916E-B4EC-4B51-9036-F7EDDD00AAB0D1714BF3-C49B-400A-A94B-209F2141B1B5ED62A8F3-F191-4C32-971F-882C8FD91962A275983C-2895-4BB9-BD48-CF785DF8C50823613FC8-432E-429B-9F43-E9C690BA05B423613FC8-432E-429B-9F43-E9C690BA05B4940D55F7-B674-431A-8DF5-5E8222A55D71

BA626271-6015-44E9-BA61-04B3B78E44B90944FF1C-7BA9-401A-ACB0-E76E42B9DE5F2C78E9C2-E9F5-40F1-88A4-29C641C45DC1C2A07189-3548-4E0B-95CB-24203ADBCA36AD300929-155E-4048-8A24-64319D711AE6CA1D6542-DDED-456E-B428-11FDC3ABCEE41C5ABD3C-747C-4D03-A6A3-2A93E0B0703ECDA0BAEA-7B4F-45BC-81FF-2653DCCAAA502B198116-1692-4012-A4F7-335CAA97E7C70F203AEB-5FCF-46AA-8DC5-2C35FB9C09AD17557016-204B-412B-B64A-A7EB1677952A40FF84BB-B50B-43B9-A72B-2745F1C40F3E66784CFB-6930-4515-93DB-FC0924DE98C35562C69D-71E5-4471-A50A-E81EF156B70B5D0D4EED-593B-4437-AA24-A0B78F1468FB3E7EB46F-B719-4CC4-B3CD-0F24D60DD60DD1F182E9-26F9-405D-8258-73A0C03C631FEE70C4D0-2902-4A93-A48B-227BDE1887CC51F2A723-0B7B-4D8D-99C9-2D6DD5FA23863688191F-65EA-4FC3-AD6F-0DC98B3E31A8ABB36335-0639-493B-BF0A-E2827DD4E5E832B42A0B-6CAD-4C44-8A98-9BBD02369805CEFB23E6-7B0A-4304-A373-6A9E1AB566194D321BAE-D157-48B3-88EB-763C6F29C90F691873EA-84F9-46B8-A645-265FF50A9B789D353A02-2F52-4BA8-B015-E7C87A418BA1CFD579C5-AD72-4418-8403-CE5C4FEF603473E8AD07-1F98-46F1-B3DF-1CE92A493C32A446E4D2-B43C-4E73-86F2-388145D801507CDBCA41-6B68-4F0C-A214-806AE957CA66765F606B-9DD6-42AB-A0F3-BB1BF8A657889CA8B8C1-77B7-4D3A-BC97-9930AE604CD18D753529-A5B8-462A-84AE-04313AAF895DA446E4D2-B43C-4E73-86F2-388145D80150E429E25D-2EC4-4C0D-AB47-6AE1F6C312D1BEE94C5F-3989-45DC-9A04-ED2F99399BABOLYMPUS DIGITAL CAMERAD3A4F47B-B37A-43E2-B9BB-B07C8FEF4E74740B30E3-8535-4DAF-B7BF-BFBBB9FD14F57C7E9549-692A-46F9-9F5D-8DA04F24708EA3E71779-61B7-4240-A292-29C5A2042BA79FA9F1B8-F64E-471E-9362-F720813AEAC1DC7AC2B9-75B8-4585-B9B5-F162AF5643D2C07A1FF0-A348-420E-92BD-9EA512B962D549A991A5-CAB4-4865-BC70-18FD40F4ABF8A3E71779-61B7-4240-A292-29C5A2042BA760497404_2303234559918787_1590595783218954240_n (1)60440363_346725149376585_6120247488206077952_n60756816_2312796158968035_3633886174612815872_n (1)60588467_2179478952166397_8591812119773577216_n60729246_2277752282541157_8631574811035828224_n60739770_342205229794729_6747244118499393536_n60672341_505829726621610_1135496457214754816_n60756075_370071677199933_7611868039306280960_n60344651_337727740222728_2289572775448281088_n60338597_422917734953286_5049096487263272960_n60290803_425812294871936_7549633971777175552_n

Prijímanie detí do MŠ.

Podmienky prijatia:

 • Prijímanie písomných žiadostí od zákonných zástupcov je
  v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole.
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti
  s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky (§59 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 • Ostatné podmienky v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy a rešpektuje odporúčania zriaďovateľa:

-    súrodenci už chodiacich detí
-    ďalšie deti podľa aktuálnej potreby naplnenia jednotlivých tried a vekového  zloženia, bez ohľadu na trvalý pobyt a dátum podania žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ.

 • K písomnej žiadosti do MŠ predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak ide o dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Zápisu sa zúčastní minimálne jeden zákonný zástupca  s platným občianskym preukazom a s dieťaťom, ktoré chce zapísať.

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie si stiahnite z časti “Aktuality-Oznamy”

ADA8BFD7-5F7C-4AFE-9CA9-2AB5DD2BC6DF9CFB7416-0574-4040-8D93-8A7CC9AAC135

                                                                                      Eva Pačaiová, riad. MŠ

596B7614-C52B-461F-A028-4CB2A55B9BB5

50297140_232615781024994_8960312385260748800_n50608289_376950739533256_6249461484816957440_n

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Apr 272018
 

 

 

 

 

Cestne-vyhlasenie—-zakonny-zastupca_MŠ Rumanova

134655981_4017091251657131_6986679571016845395_o

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

informačná_povinnosť_čl.13 (2)

Informačná_povinnosť__-_Materská_škola (1)