ZMENA PLATIEB, úhrad za MŠ

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Jan 032023
 

Dôležitý oznam

️ Na základe všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach sa mení výška príspevkov od 01.01.2023 takto:

1. Za pobyt dieťaťa v MŠ uhrádza ZZ na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne jednotnú sumu 40,- e (okrem detí , plniacich povinnú predšk. prípravu)

2. Príspevok na režijné náklady 5,- e mesačne ( za každé dieťa v MŠ)

3. Príspevok na nákup potravín – “stravné” (desiata, obed, olovrant) 2,30 e.

️ Príspevok ZZ sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

️ V súvislosti s týmto Vás prosím o nastavenie trvalých príkazov na úhradu v tomto kontexte. 

Ďakujem.

E. Pačaiová, r.š.

 VZN

 

Nove informácie

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Mar 062021
 

OZNÁMENIE

OZNAMUJEM RODIČOM, že MŠ RUMANOVA 4, KOŠICE bude od pondelka 19.12.2022 ZATVORENÁ, z dôvodov vysokej chorobnosti detí, so súhlasom RÚVZ v Ke a zriaďovateľa.

Zatvorená bude až do 05.01.2023. NÁSTUP DETÍ DO MŠ bude možný až 09.01.2023

Zároveň Vám všetkým prajem krásne, požehnané a pokojné prežitie vianočných sviatkov.

images

Eva Pačaiová, r.š.

Pokyny pre rodičov novoprijatých detí, vrátane zoznamu  vecí, ktoré je potrebné doniesť pri nástupe do MŠ:

 • prezúvky (pevná obuv)
 • pre dievčatá kefu na vlasy alebo hrebeň, označený menom dieťaťa),
 • pyžamo,
 • náhradné oblečenie
 • kópiu preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene poisťovne),
 • posteľné prádlo – oblečenie na vankúš (cca 45×60), paplón(cca 130×90) a plachtu na matrac o rozmere 130×60), v prípade potreby aj gumenú plachtu
 • detský uterák
 • Všetky veci je potrebné označiť aj menom dieťaťa
 • Pitie si deti do MŠ nenosia. Je zabezpečený pitný režim na triedach, aj v ŠJ
 • Upozornenie: dieťa musí mať osvojené hygienické návyky (bez plienok)
 • Dieťa je potrebné priniesť do MŠ ráno medzi 6:30 a 8. hodinou a vybrať z MŠ od 11:50 hod. do 12:20 hod. alebo v čase od 14:45 hod. do 17:00 hod.
 • Príchod dieťaťa po 8:00 hod. je povinný nahlásiť zákonný zástupca deň vopred, alebo v deň príchodu, do 8:00 hod. telefonicky (č.t. 055/6220284)
 • Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy  získate od učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa zaradené.
 • Dieťa je potrebné odovzdať učiteľke osobne, vyberať ho môžu osoby na zozname, ktorým rodičia splnomocnia vybrané osoby

Upozornenie: Zákonný zástupca je povinný nahlásiť zmenený dátum nástupu dieťaťa do MŠ, než aký bol uvedený v rozhodnutí o prijatí. Dieťa, ktoré do 15 dní od dohodnutého termínu nenastúpi do MŠ bez ospravedlnenia, bude zo zoznamu prijatých detí vyškrtnuté.

 

Eva Pačaiová, riad. MŠ
 V dňoch 30. a 31.08.2022 bude MŠ Rumanova pre všetky deti zatvorená, počas iných augustových dní môžu MŠ navštevovať prihlásené deti.
 Nástup do MŠ v rámci nového šk. roka bude v piatok, 02.09.2022.
Prevádzka počas letných mesiacov a šk. roka bude od 06.30 hod. do 17:00 hod. 
Vážení rodičia,
pri nástupe do materskej školy (v septembri), má rodič vypĺňať vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa (bezinfekčnosť a bezpríznakovosť)
Ak by Ste chceli komunikovať navzájom a aj s vedením školy, a byť informovaní o dianí v škole, môžete aj na FB, kde bola pre Vás vytvorená súkromná skupina:
MŠ Rumanova 4, Košice. 
  Eva Pačaiová, r.š.
POPLATKY ZA MŠ

 

Školné predstavuje sumu 20,-€ na mesiac pre všetky deti, okrem tých, ktoré plnia povinnú predškolskú dochádzku-prípravu na základnú školu. (tie deti, ktoré k 31.08.2022 dosiahli vek 5 rokov.
Bolo by dobré, ak by Ste platby uhrádzali cez Internet banking, s uvedením mena dieťaťa, do 10-teho dňa v mesiaci.
Ďakujeme, pripájam číslo účtu. SK36 0200 0000 0029 6087 7351
Príspevok do ZRŠ – 10,- €  mesačne, môžete uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK03 0900 0000 0004 4411 0278
Prosíme uviesť meno dieťaťa do poznámky.   
                                                                       
Ďakujem, Eva Pačaiová, r.š.
Zápis do MŠ
Materská škola, Rumanova 4,  040 01  Košice – Staré Mesto,
č.t. 055/6220284
e-mail:  msrumanova@centrum.sk
Riaditeľka  MŠ Rumanova 4,  Košice-Staré Mesto, týmto zverejňujem termín zápisu a  podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2022/2023.
Termín:  2. 5. 2022 od    8:00 hod. do 12:00 hod.
3. 5. 2022 od   12:00 hod. do 16:00 hod
.
Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť
rokov veku do 31.augusta 2022.

Elektronická prihláška

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_MŠ_Rumanova_4

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť
o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa/určí zriaďovateľ školy/alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej škole.
Časť územia pre Spádovú Materskú školu Rumanova 4, Košice:
Alvinczyho, Bellova, Biela, Bencúrova, Hutnícka, Jesenského, Jiskrova, Kmeťova, Kováčska, Krmanova, Lermontovova, Lofflerová, Lomená, Masarykova, Mestský park, Poštová, Rumanova, Senný trh, Štefánikova, Stromová, Svätoplukova, Thurzova, Továrenská, Haviarska, Jakobyho, Kasárenské nám., Vodná, Františkánska,
Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných podmienok vyplývajúcich zo Zákona č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými
možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.
Podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona možno nazvať
zákonnými podmienkami.
Na predprimárne vzdelávanie:
– sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,
– sa prednostne prijímajú deti,  pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné  podľa spádovej oblasti, ktorú určí zriaďovateľ školy,  MČ – Košice Staré-Mesto,
v prípade, že z kapacitných dôvodov nebude možné prijať všetky prihlásene deti na povinné predprimárne vzdelávanie , riaditeľ v súlade so Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 6 ods. 3 písmeno b) oznámi uvedenú skutočnosť zriaďovateľovi .
Ostatné podmienky prijímania deti
V prípade voľných kapacít, pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o prijatie detí,  budú prijímané deti podľa veku:
–    ktoré dovŕšia do 31.8.2022  4 roky
–    ktoré dovŕšia do 31.8.2022  3 roky .
ROZHODNUTIE  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy do 15. júna 2022.
Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk
Spôsob podania žiadosti:
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
– osobne
– do poštovej schránky MŠ Rumanova 4, Košice-Staré Mesto, 040 01
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy
– e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu    riaditelka@msrumanova.sk
–  elektronická prihláška: : https://msrumanova.edupage.org/register/
Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť
aj prostredníctvom:
– a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
alebo
– b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, podpísanú oboma rodičmi, (vo výnimočných prípadoch podpisuje len jeden) predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára
pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní .
Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 USMERNENIE OD 28.02.2022
Vážení rodičia, pridávam Vám niekoľko usmernení, v súvislosti s novou vyhláškou a školským semaforom MŠVVaŠ SR:
 • S účinnosťou od 28. februára 2022
 1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 2. Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona, najmävýlety a exkurzie,
  športové výcviky a školské športové súťaže,
  pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  kurzy na ochranu života a zdravia,
  kurzy pohybových aktivít v prírode,
  saunovanie,
  dni otvorených dverí,
možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí.
3. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.
4. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu podľa bodov 5 a 6, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.
5. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona
 1. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 2. nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.
6. V súvislosti s uskutočňovaním školského vyučovania v školách sa umožňuje naďalej uskutočňovať aj školské aktivity v súlade s podmienkami ustanovenými vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
7. Rozhodnutím sa s cieľom znižovania počtu osôb v čakárňach a ambulanciách lekárov zachováva predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné. Ak ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

OD  28.02.2022 BUDE PREVÁDZKA MŠ OD 6:30 hod. DO 17:00 hod.

 

Máj 092018
 
Vážení rodičia,
pri nástupe do materskej školy, má rodič vypĺňať vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa (bezinfekčnosť)
Dobrý deň Vám prajem, milí rodičia. Zdravím Vás v tejto ťažkej dobe. Verím, že Ste všetci zdraví a v pohode, že to spolu prekonáme a že sa čoskoro vidíme. Ak by Ste chceli komunikovať navzájom a aj s vedením školy, môžete aj na FB, kde bola pre Vás vytvorená súkromná skupina:
MŠ Rumanova 4, Košice.                                                                                                                     Eva Pačaiová, r.š.

Príspevok do ZRŠ – 10,- €  môžete uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK03 0900 0000 0004 4411 0278

Prosíme uviesť meno dieťaťa do poznámky.                                                                           

Ďakujem, Eva Pačaiová, r.š.

Prijímanie detí do MŠ.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

 

Žiadosť – prihláška:

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_MŠ_Rumanova_4

 

 

 

 

 

82258018_2623633644519748_6909758572809158656_n 82414321_887449418318755_4949372698179403776_n 82528956_459300128290179_8662147049673719808_n 82856639_463144104374082_6870561361236066304_n61845031_888611561489918_226154110016028672_n

 

86F653F6-8A46-4474-AF0F-CB874AF9E704D310295B-A3E5-401D-A97E-60C78A4D28C737BB659D-0D5B-438D-B615-9FA644BC1634824A2054-3FC1-4C40-B8FF-8BAC1577BBA47A9CE746-62CF-4AE4-AE17-D0AAB9EFDD4811B03553-780B-4869-8E21-7E12E35ABA2322769238-E04C-4566-A83D-32F3C6CC19068BE1AF8C-978C-4A62-8D88-62728043B9541006916E-B4EC-4B51-9036-F7EDDD00AAB0D1714BF3-C49B-400A-A94B-209F2141B1B5ED62A8F3-F191-4C32-971F-882C8FD91962A275983C-2895-4BB9-BD48-CF785DF8C50823613FC8-432E-429B-9F43-E9C690BA05B423613FC8-432E-429B-9F43-E9C690BA05B4940D55F7-B674-431A-8DF5-5E8222A55D71

BA626271-6015-44E9-BA61-04B3B78E44B90944FF1C-7BA9-401A-ACB0-E76E42B9DE5F2C78E9C2-E9F5-40F1-88A4-29C641C45DC1C2A07189-3548-4E0B-95CB-24203ADBCA36AD300929-155E-4048-8A24-64319D711AE6CA1D6542-DDED-456E-B428-11FDC3ABCEE41C5ABD3C-747C-4D03-A6A3-2A93E0B0703ECDA0BAEA-7B4F-45BC-81FF-2653DCCAAA502B198116-1692-4012-A4F7-335CAA97E7C70F203AEB-5FCF-46AA-8DC5-2C35FB9C09AD17557016-204B-412B-B64A-A7EB1677952A40FF84BB-B50B-43B9-A72B-2745F1C40F3E66784CFB-6930-4515-93DB-FC0924DE98C35562C69D-71E5-4471-A50A-E81EF156B70B5D0D4EED-593B-4437-AA24-A0B78F1468FB3E7EB46F-B719-4CC4-B3CD-0F24D60DD60DD1F182E9-26F9-405D-8258-73A0C03C631FEE70C4D0-2902-4A93-A48B-227BDE1887CC51F2A723-0B7B-4D8D-99C9-2D6DD5FA23863688191F-65EA-4FC3-AD6F-0DC98B3E31A8ABB36335-0639-493B-BF0A-E2827DD4E5E832B42A0B-6CAD-4C44-8A98-9BBD02369805CEFB23E6-7B0A-4304-A373-6A9E1AB566194D321BAE-D157-48B3-88EB-763C6F29C90F691873EA-84F9-46B8-A645-265FF50A9B789D353A02-2F52-4BA8-B015-E7C87A418BA1CFD579C5-AD72-4418-8403-CE5C4FEF603473E8AD07-1F98-46F1-B3DF-1CE92A493C32A446E4D2-B43C-4E73-86F2-388145D801507CDBCA41-6B68-4F0C-A214-806AE957CA66765F606B-9DD6-42AB-A0F3-BB1BF8A657889CA8B8C1-77B7-4D3A-BC97-9930AE604CD18D753529-A5B8-462A-84AE-04313AAF895DA446E4D2-B43C-4E73-86F2-388145D80150E429E25D-2EC4-4C0D-AB47-6AE1F6C312D1BEE94C5F-3989-45DC-9A04-ED2F99399BABOLYMPUS DIGITAL CAMERAD3A4F47B-B37A-43E2-B9BB-B07C8FEF4E74740B30E3-8535-4DAF-B7BF-BFBBB9FD14F57C7E9549-692A-46F9-9F5D-8DA04F24708EA3E71779-61B7-4240-A292-29C5A2042BA79FA9F1B8-F64E-471E-9362-F720813AEAC1DC7AC2B9-75B8-4585-B9B5-F162AF5643D2C07A1FF0-A348-420E-92BD-9EA512B962D549A991A5-CAB4-4865-BC70-18FD40F4ABF8A3E71779-61B7-4240-A292-29C5A2042BA760497404_2303234559918787_1590595783218954240_n (1)60440363_346725149376585_6120247488206077952_n60756816_2312796158968035_3633886174612815872_n (1)60588467_2179478952166397_8591812119773577216_n60729246_2277752282541157_8631574811035828224_n60739770_342205229794729_6747244118499393536_n60672341_505829726621610_1135496457214754816_n60756075_370071677199933_7611868039306280960_n60344651_337727740222728_2289572775448281088_n60338597_422917734953286_5049096487263272960_n60290803_425812294871936_7549633971777175552_n

 Prijímanie detí do MŠ.

Podmienky prijatia:

 • Prijímanie písomných žiadostí od zákonných zástupcov je
  v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole.
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti
  s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky (§59 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 • Ostatné podmienky v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy a rešpektuje odporúčania zriaďovateľa:

-    súrodenci už chodiacich detí
-    ďalšie deti podľa aktuálnej potreby naplnenia jednotlivých tried a vekového  zloženia, bez ohľadu na trvalý pobyt a dátum podania žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ.

 • K písomnej žiadosti do MŠ predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak ide o dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Zápisu sa zúčastní minimálne jeden zákonný zástupca  s platným občianskym preukazom a s dieťaťom, ktoré chce zapísať.

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie si stiahnite z časti “Aktuality-Oznamy”

ADA8BFD7-5F7C-4AFE-9CA9-2AB5DD2BC6DF9CFB7416-0574-4040-8D93-8A7CC9AAC135

                                                                                      Eva Pačaiová, riad. MŠ

596B7614-C52B-461F-A028-4CB2A55B9BB5

50297140_232615781024994_8960312385260748800_n50608289_376950739533256_6249461484816957440_n

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Apr 272018
 

 

Zásady ochrany osobných údajov

informačná_povinnosť_čl.13_GDPR (4)

 

 

 

Cestne-vyhlasenie—-zakonny-zastupca_MŠ Rumanova

134655981_4017091251657131_6986679571016845395_o

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

informačná_povinnosť_čl.13 (2)

Informačná_povinnosť__-_Materská_škola (1)