Nove informácie

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Mar 062021
 

Oznamujem rodičom, že v piatok, 01.07.2022 bude MŠ Rumanova z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ.‼️(na celý júl)

Prihlásené deti môžu v ten deň nastúpiť do náhradnej MŠ (Hrnčiarska 1), príchod do MŠ do 8:00 hod.

V dňoch 30. a 31.08.2022 bude MŠ Rumanova pre všetky deti zatvorená, počas iných augustových dní môžu MŠ navštevovať prihlásené deti.

Nástup do MŠ v rámci nového šk. roka bude v piatok, 02.09.2022. Prevádzka počas letných mesiacov bude od 06.30 hod. do 17:00 hod.

Vo štvrtok, 30.06.2022 budú odovzdané osvedčenia všetkým deťom, ktoré ukončili v tomto šk. roku povinné predprimárne vzdelávanie.

oznamujem Vám, že od pondelka, 25.04.2022 do 06.05.2022 budeme s deťmi chodiť na predplavecký výcvik, ktorý organizuje Plavecká škola Aqua Košice.

Kurz bude v čase od 09:00 hod. do 09:40 hod.

Je potrebné, aby dieťa malo so sebou: plavky, plaveckú čiapku, šľapky, osušku. nejaké pitie. cena kurzu je 34,- € bez dopravy.

Organizácia: Pôjdeme peši, cez park, vždy v doprovode 2 dospelých osôb.

Zodpovedný vedúci: Eva Pačaiová, r.š.

 

Zápis do MŠ

Materská škola, Rumanova 4,  040 01  Košice – Staré Mesto,
č.t. 055/6220284
e-mail:  msrumanova@centrum.sk

Riaditeľka  MŠ Rumanova 4,  Košice-Staré Mesto, týmto zverejňujem termín zápisu a  podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2022/2023.
Termín:  2. 5. 2022 od    8:00 hod. do 12:00 hod.
3. 5. 2022 od   12:00 hod. do 16:00 hod
.
Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť
rokov veku do 31.augusta 2022.

Elektronická prihláška

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_MŠ_Rumanova_4

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť
o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa/určí zriaďovateľ školy/alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej škole.
Časť územia pre Spádovú Materskú školu Rumanova 4, Košice:
Alvinczyho, Bellova, Biela, Bencúrova, Hutnícka, Jesenského, Jiskrova, Kmeťova, Kováčska, Krmanova, Lermontovova, Lofflerová, Lomená, Masarykova, Mestský park, Poštová, Rumanova, Senný trh, Štefánikova, Stromová, Svätoplukova, Thurzova, Továrenská, Haviarska, Jakobyho, Kasárenské nám., Vodná, Františkánska,

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných podmienok vyplývajúcich zo Zákona č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými
možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.
Podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona možno nazvať
zákonnými podmienkami.
Na predprimárne vzdelávanie:
– sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,
– sa prednostne prijímajú deti,  pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné  podľa spádovej oblasti, ktorú určí zriaďovateľ školy,  MČ – Košice Staré-Mesto,
v prípade, že z kapacitných dôvodov nebude možné prijať všetky prihlásene deti na povinné predprimárne vzdelávanie , riaditeľ v súlade so Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 6 ods. 3 písmeno b) oznámi uvedenú skutočnosť zriaďovateľovi .

Ostatné podmienky prijímania deti
V prípade voľných kapacít, pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o prijatie detí,  budú prijímané deti podľa veku:
–    ktoré dovŕšia do 31.8.2022  4 roky
–    ktoré dovŕšia do 31.8.2022  3 roky .
ROZHODNUTIE  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy do 15. júna 2022.
Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk

Spôsob podania žiadosti:
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
– osobne
– do poštovej schránky MŠ Rumanova 4, Košice-Staré Mesto, 040 01

– poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy
– e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu    riaditelka@msrumanova.sk
–  elektronická prihláška: : https://msrumanova.edupage.org/register/

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť
aj prostredníctvom:
– a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
alebo
– b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, podpísanú oboma rodičmi, (vo výnimočných prípadoch podpisuje len jeden) predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára
pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní .
Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vážení rodičia. Oznamujem Vám, že od zajtra 15.03. do soboty 19.03. bude MŠ, z dôvodu vysokej chorobnosti detí, so súhlasom RÚVZ v Ke, z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ. Nástup detí do MŠ bude v pondelok 21.03.2022.

USMERNENIE OD 28.02.2022
Vážení rodičia, pridávam Vám niekoľko usmernení, v súvislosti s novou vyhláškou a školským semaforom MŠVVaŠ SR:
 • S účinnosťou od 28. februára 2022
 1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 2. Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona, najmävýlety a exkurzie,
  športové výcviky a školské športové súťaže,
  pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  kurzy na ochranu života a zdravia,
  kurzy pohybových aktivít v prírode,
  saunovanie,
  dni otvorených dverí,
možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí.
3. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.
4. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu podľa bodov 5 a 6, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.
5. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona
 1. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 2. nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.
6. V súvislosti s uskutočňovaním školského vyučovania v školách sa umožňuje naďalej uskutočňovať aj školské aktivity v súlade s podmienkami ustanovenými vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
7. Rozhodnutím sa s cieľom znižovania počtu osôb v čakárňach a ambulanciách lekárov zachováva predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné. Ak ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.
V súvislosti s tým Vám oznamujem, že môžete nahlasovať deti na krúžok ” Oboznamovanie s anglickým jazykom”, ktorý bude od pondelka 07.03.2021

ZÁROVEŇ VÁM OZNAMUJEM, ŽE OD PONDELKA, 28.02.2022 BUDE PREVÁDZKA MŠ OD 6:30 hod. DO 17:00 hod.

 

OZNAM
 • Uzatvorenie 3. triedy od 02.02.2022 do 07.02.2022

 • Po konzultácii s RÚVZ v Ke a p. Ing. Igorom Petrovčíkom, starostom MČ, ktorá je zridaďovateľom MŠ, Vám oznamujem, že z dôvodu pozitivity dieťaťa na COVID-19 v 3. triede, bude táto trieda, od dnes (02.02.2022) do pondelka (5 dní) zatvorená. Fungovať bude 1. a 2. trieda pre ostatné deti, a deti z 3. triedy v režime OP. Z prevádzkových dôvodov budú deti spolu v jednej triede, 2 p. ucitelky idú do karantény. 

  ‼️V pondelok, 07.02.2022 bude MŠ otvorená pre všetky zdravé deti. ‼️

Eva Pačaiová, r.š.

‍♂️ Milí rodičia,  kedže sa blíži čas karnevalov, aj my si jeden vo februári urobíme. Bude 10.02.2022 v každej triede samostatne (dopoludnia). Príde aj fotograf. Zoznamy na objednávanie fotenia budú v piatok k dispozícii. Cena jednej foto bude 1,90€

 272711094_4738096699609560_7091927491410101823_n273036070_6890016717738773_7061411334102912688_n
Máj 092018
 

Dotácia na stravu

cestne_vyhlasenie_neuplatnenie

POPLATKY ZA MŠ

Deti vo veku 5 rokov, ktoré tento vek dosiahli k 31.08.2021, platia za stravu 20 centov na deň (1,25 € dotuje štát), ostatné deti  1,45 € na deň. Školné predstavuje sumu 20,-€ na mesiac pre všetky deti, okrem tých, ktoré plnia povinnú predškolskú dochádzku-prípravu na základnú školu. Predškoláci neplatia žiadne školné (od 01.01.2022) Bolo by dobré, ak by Ste platby uhrádzali cez Internet banking, s uvedením mena dieťaťa, do 10-teho dňa v mesiaci.

Ďakujeme, pripájam číslo účtu. SK36 0200 0000 0029 6087 7351

 
Nástup detí do MŠ bude 02.09.2020 v čase od 6:30 hod. do 8:00 hod.

ZÁKAZ VSTUPU CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV MŠ

 Vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy je možný  len s výnimkou, potvrdenou riaditeľkou školy, a zz v režime OP. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca materskej školy.

 Eva Pačaiová, riad. MŠ

PREVÁDZKA MŠ bude od 02.09.2020 až do odvolania od 6:30 hod. do 16:30 hod.

POKYNY PRI NÁSTUPE A POČAS DOCHÁDZKY DO MŠ

 • MŠ bude v prevádzke od 6.30 hod. do 16.30 hod. t.j. v bežnom režime.
 • Všetky triedy sú v prevádzke od 6.30 hod.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezpríznakovosti, podpísaným zákonným zástupcom.
 • Dieťa je potrebné priviesť do MŠ najneskôr o 8.00 hod.
 • Do MŠ smie nastúpiť len dieťa, ktoré nie je v karanténe.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, vždy len jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum.
 • Pri vstupe do budovy je povinnosťou každej osoby použiť dezinfekciu, umiestnenú vo vstupných priestoroch, použiť v budove respirátor FF2.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy.
 • Pred vstupom dieťaťa do triedy vykonáva učiteľka ranný zdravotný filter.
 • V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) učiteľka dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky .
 • Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť :
  • hračky a iné pomôcky (látkové plienky ap.)
  • sladkosti
  • jedlo
  • pitie vo fľašiach alebo iných obaloch.
 • Materská škola v priebehu prvého mesiaca nebude organizovať žiadne spoločné akcie a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

 

Eva Pačaiová, riad. školy

 

 

Pokyny pre rodičov novoprijatých detí, vrátane zoznamu  vecí, ktoré je potrebné doniesť pri nástupe do MŠ:

 • prezúvky (pevná obuv)
 • v prípravnom odd. (3.trieda) hygienické potreby – zubnú kefku, pohár, detskú zubnú pastu, hrebeň),
 • pyžamo,
 • náhradné oblečenie (u mladších detí),
 • kópiu preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene poisťovne),
 • posteľné prádlo – oblečenie na vankúš (cca 45×60), paplón(cca 130×90) a plachtu na matrac o rozmere 130×60), v prípade potreby aj gumenú plachtu
 • momentálne deti uteráky nenosia, zabezpečené sú hygienické obrúsky
 • všetky veci je potrebné označiť aj menom dieťaťa
 • Pitie si deti do MŠ nenosia. Je zabezpečený pitný režim na triedach, aj v ŠJ
 • Upozornenie: dieťa musí mať osvojené hygienické návyky (bez plienok)
 • Dieťa je potrebné priniesť do MŠ ráno medzi 6:30 a 8. hodinou a vybrať z MŠ od 11:50 hod. do 12:20 hod. alebo v čase od 14:45 hod. do 16:30 hod.
 • Príchod dieťaťa po 8:00 hod. je povinný nahlásiť zákonný zástupca deň vopred, alebo v deň príchodu, do 8:00 hod. telefonicky (č.t. 055/6220284)
 • Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy  získate od učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa zaradené.
 • Dieťa je potrebné odovzdať učiteľke osobne, vyberať ho môžu osoby na zozname, ktorým rodičia splnomocnia vybrané osoby

Upozornenie: Zákonný zástupca je povinný nahlásiť zmenený dátum nástupu dieťaťa do MŠ, než aký bol uvedený v rozhodnutí o prijatí. Dieťa, ktoré do 15 dní od dohodnutého termínu nenastúpi do MŠ bez ospravedlnenia, bude zo zoznamu prijatých detí vyškrtnuté.

Eva Pačaiová, riad. MŠ

Vážení rodičia,
pri nástupe do materskej školy, má rodič vypĺňať vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa (bezinfekčnosť)
Dobrý deň Vám prajem, milí rodičia. Zdravím Vás v tejto ťažkej dobe. Verím, že Ste všetci zdraví a v pohode, že to spolu prekonáme a že sa čoskoro vidíme. Ak by Ste chceli komunikovať navzájom a aj s vedením školy, môžete aj na FB, kde bola pre Vás vytvorená súkromná skupina:

MŠ Rumanova 4, Košice.                                                                                                                     Eva Pačaiová, r.š.

Príspevok do ZRŠ – 10,- €  môžete uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK03 0900 0000 0004 4411 0278

Prosíme uviesť meno dieťaťa do poznámky.                                                                           

Ďakujem, Eva Pačaiová, r.š.

 !‼️Dôležité ‼️ Oznámenie o zabezpečení opatrení ‼️ 

V súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu v prípade, že deti alebo zamestnanci MŠ Rumanova 4, Košice, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblasti, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, alebo prišli do kontaktu s osobami, ktoré sa nachádzali v uvedených oblastiach, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch kontrolovať svoj zdravotný stav.
Pri zistení príznakov – (zvýšená teplota nad 38°C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) musia rodičia,  deti ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi, v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť, alebo na infekčné oddelenie, v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe. Učitelia, deti a zamestnanci pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.
Prijímanie detí do MŠ.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

 

Žiadosť – prihláška:

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_MŠ_Rumanova_4

 

 

 

Vážení rodičia,

prosíme Vás o poukázanie 2% z Vašich daní našej škole. Pokyny a tlačivá máte v priečinku 2%.

                         Ešte môžete do konca apríla 2021. Ďakujeme.

Eva Pačaiová, riaditeľka MŠ

 

 

82258018_2623633644519748_6909758572809158656_n 82414321_887449418318755_4949372698179403776_n 82528956_459300128290179_8662147049673719808_n 82856639_463144104374082_6870561361236066304_n61845031_888611561489918_226154110016028672_n

 

86F653F6-8A46-4474-AF0F-CB874AF9E704D310295B-A3E5-401D-A97E-60C78A4D28C737BB659D-0D5B-438D-B615-9FA644BC1634824A2054-3FC1-4C40-B8FF-8BAC1577BBA47A9CE746-62CF-4AE4-AE17-D0AAB9EFDD4811B03553-780B-4869-8E21-7E12E35ABA2322769238-E04C-4566-A83D-32F3C6CC19068BE1AF8C-978C-4A62-8D88-62728043B9541006916E-B4EC-4B51-9036-F7EDDD00AAB0D1714BF3-C49B-400A-A94B-209F2141B1B5ED62A8F3-F191-4C32-971F-882C8FD91962A275983C-2895-4BB9-BD48-CF785DF8C50823613FC8-432E-429B-9F43-E9C690BA05B423613FC8-432E-429B-9F43-E9C690BA05B4940D55F7-B674-431A-8DF5-5E8222A55D71

BA626271-6015-44E9-BA61-04B3B78E44B90944FF1C-7BA9-401A-ACB0-E76E42B9DE5F2C78E9C2-E9F5-40F1-88A4-29C641C45DC1C2A07189-3548-4E0B-95CB-24203ADBCA36AD300929-155E-4048-8A24-64319D711AE6CA1D6542-DDED-456E-B428-11FDC3ABCEE41C5ABD3C-747C-4D03-A6A3-2A93E0B0703ECDA0BAEA-7B4F-45BC-81FF-2653DCCAAA502B198116-1692-4012-A4F7-335CAA97E7C70F203AEB-5FCF-46AA-8DC5-2C35FB9C09AD17557016-204B-412B-B64A-A7EB1677952A40FF84BB-B50B-43B9-A72B-2745F1C40F3E66784CFB-6930-4515-93DB-FC0924DE98C35562C69D-71E5-4471-A50A-E81EF156B70B5D0D4EED-593B-4437-AA24-A0B78F1468FB3E7EB46F-B719-4CC4-B3CD-0F24D60DD60DD1F182E9-26F9-405D-8258-73A0C03C631FEE70C4D0-2902-4A93-A48B-227BDE1887CC51F2A723-0B7B-4D8D-99C9-2D6DD5FA23863688191F-65EA-4FC3-AD6F-0DC98B3E31A8ABB36335-0639-493B-BF0A-E2827DD4E5E832B42A0B-6CAD-4C44-8A98-9BBD02369805CEFB23E6-7B0A-4304-A373-6A9E1AB566194D321BAE-D157-48B3-88EB-763C6F29C90F691873EA-84F9-46B8-A645-265FF50A9B789D353A02-2F52-4BA8-B015-E7C87A418BA1CFD579C5-AD72-4418-8403-CE5C4FEF603473E8AD07-1F98-46F1-B3DF-1CE92A493C32A446E4D2-B43C-4E73-86F2-388145D801507CDBCA41-6B68-4F0C-A214-806AE957CA66765F606B-9DD6-42AB-A0F3-BB1BF8A657889CA8B8C1-77B7-4D3A-BC97-9930AE604CD18D753529-A5B8-462A-84AE-04313AAF895DA446E4D2-B43C-4E73-86F2-388145D80150E429E25D-2EC4-4C0D-AB47-6AE1F6C312D1BEE94C5F-3989-45DC-9A04-ED2F99399BABOLYMPUS DIGITAL CAMERAD3A4F47B-B37A-43E2-B9BB-B07C8FEF4E74740B30E3-8535-4DAF-B7BF-BFBBB9FD14F57C7E9549-692A-46F9-9F5D-8DA04F24708EA3E71779-61B7-4240-A292-29C5A2042BA79FA9F1B8-F64E-471E-9362-F720813AEAC1DC7AC2B9-75B8-4585-B9B5-F162AF5643D2C07A1FF0-A348-420E-92BD-9EA512B962D549A991A5-CAB4-4865-BC70-18FD40F4ABF8A3E71779-61B7-4240-A292-29C5A2042BA760497404_2303234559918787_1590595783218954240_n (1)60440363_346725149376585_6120247488206077952_n60756816_2312796158968035_3633886174612815872_n (1)60588467_2179478952166397_8591812119773577216_n60729246_2277752282541157_8631574811035828224_n60739770_342205229794729_6747244118499393536_n60672341_505829726621610_1135496457214754816_n60756075_370071677199933_7611868039306280960_n60344651_337727740222728_2289572775448281088_n60338597_422917734953286_5049096487263272960_n60290803_425812294871936_7549633971777175552_n

Prijímanie detí do MŠ.

Podmienky prijatia:

 • Prijímanie písomných žiadostí od zákonných zástupcov je
  v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole.
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti
  s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky (§59 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 • Ostatné podmienky v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy a rešpektuje odporúčania zriaďovateľa:

-    súrodenci už chodiacich detí
-    ďalšie deti podľa aktuálnej potreby naplnenia jednotlivých tried a vekového  zloženia, bez ohľadu na trvalý pobyt a dátum podania žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ.

 • K písomnej žiadosti do MŠ predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak ide o dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Zápisu sa zúčastní minimálne jeden zákonný zástupca  s platným občianskym preukazom a s dieťaťom, ktoré chce zapísať.

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie si stiahnite z časti “Aktuality-Oznamy”

ADA8BFD7-5F7C-4AFE-9CA9-2AB5DD2BC6DF9CFB7416-0574-4040-8D93-8A7CC9AAC135

                                                                                      Eva Pačaiová, riad. MŠ

596B7614-C52B-461F-A028-4CB2A55B9BB5

50297140_232615781024994_8960312385260748800_n50608289_376950739533256_6249461484816957440_n

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Nezaradené  Komentáre sú deaktivované
Apr 272018
 

 

Zásady ochrany osobných údajov

informačná_povinnosť_čl.13_GDPR (4)

 

 

 

Cestne-vyhlasenie—-zakonny-zastupca_MŠ Rumanova

134655981_4017091251657131_6986679571016845395_o

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

informačná_povinnosť_čl.13 (2)

Informačná_povinnosť__-_Materská_škola (1)