Aktuality- Oznamy

 

na túto stránku boli prenesené informácie z stránky :

http://msrumanovakosice.webnode.sk/

 40332168_243763816339965_4792879354226933760_n

 

 

Oznamujeme rodičom, že príchod detí do materskej školy je do 08:15hod.

 

Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Člení sa na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje obdobie školských prázdnin; školské prázdniny môžu byť aj v období školského vyučovania. Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka; po ňom nasleduje obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

Na materské školy sa nevzťahuje vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách. V materských školách preto nehovoríme o školských prázdninách.

Materská škola však môže v priebehu školského roka, pred jednotlivými školskými prázdninami, zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v čase školských prázdnin. Táto možnosť vyplýva z potreby včas aktuálne (zmenou organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti, rozsahom a spôsobom zabezpečenia stravovania, vykurovania a pod.) reagovať na prípadný znížený záujem zákonných zástupcov o materskú školu v danom čase.

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení Vyhlášky č. 308/2009 o materskej škole podľa § 2 ods. 6 prevádzku v materskej škole možno obmedziť alebo prerušiť.

Každoročne je prevádzka materskej školy v čase letných prázdnin prerušená na

4 týždne, ak zriaďovateľ neurčí inak. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú náhradné voľno a dovolenku podľa plánu dovoleniek. V čase prerušenia prevádzky majú deti možnosť navštevovať náhradnú materskú školu na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, mimo detí, ktorých rodič poberá príspevok z ÚPSVaR.

Prerušenie prevádzky v materskej škole počas školského roka (Vianoce, jarné a jesenné prázdniny…) sa uskutoční podľa pokynov zriaďovateľa. Počas krátkodobého prerušenia dochádzky, podľa počtu nahlásených detí, z prevádzkových, hygienických a technických dôvodov je obmedzená prevádzka na nižší počet tried.

 

 Milí rodičia, na škole prebieha krúžková činnosť

Výuka anglického jazyka a krúžok Tanca a pohybu,

vedeného tanečným pedagógom Erikou Novou, zo ZUŠ LIBA

                                                                                                     riad. MŠ

skolka

 

 Pre rodičov novoprijatých detí:

Do materskej školy je potrebné priniesť dieťaťu: prezúvky, pyžamo, náhradné kompletné oblečenie, uteráčik, posteľné prádlo a plachtu, poprípade obľúbenú hračku dieťaťa. Všetko je potrebné označiť menom. Poprosíme aj prefotený preukaz poistenca zdravotnej poisťovne.

Pre deti, nastupujúce do prípravného ročníka je potrebené doniesť zubnú kefku, pastu a označený pohárik.

 Riaditeľstvo Materskej školy upozorňuje rodičov na zmenu výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach a to z 12,99 € na 15,00 € + režijne náklady na stravovanie vo výške 2,00 € s účinnosťou od: 01.09.2012. /spolu 17,00 eur/. Za deti, ktoré ešte nedosiahli vek 3 roky  platia rodičia školné 52,00 € /50+2/.

                                     Toto ustanovenie sa netýka detí, ktoré k 31.08.2017 dosiahli vek 5 rokov,                                        s výnimkou režijných nákladov na šk. jedáleň, tie uhrádzajú./2,00 €/

Vážení rodičia, na základe pokynov zriaďovateľa MČ Košice-Staré Mesto Vás žiadam,

aby Ste školné uhrádzali do 10-teho dňa v mesiaci. Ďakujem za pochopenie a ústretovosť.

Eva Pačaiová, riad. MŠ

Prihláška do MŠ: Prihláška.doc (42,5 kB).