Aktuality- Oznamy

 

na túto stránku boli prenesené informácie z stránky :

http://msrumanovakosice.webnode.sk/

25276493_1699516140112276_1140825660_n-300x22535357580_1729733853779208_7419922493399367680_n-1

Tu si môžete zobraziť mapu so spádovými ulicami pre materské školy v Starom meste. (K zápisu do materskej školy)

https://gisplan.kosice.sk/mapa/katastralna-mapa/?c=-263435.7%3A-1241748.05&z=2&lb=of2019&ly=pc%2Cpe%2Ckn-parcely-c%2Cad%2Cul%2Cbu&lbo=0.77&lyo=&n=b329-ae5537ec6c49ec1a332360&fbclid=IwAR1eJVfqIZcPmLfGnGNvZF6A8504sFkr_6gdpXT8Iy_hrgZO2Op6qvLepvA

ZOZNAM  SPÁDOVÝCH ULÍC K MŠ RUMANOA 4, KOŠICE:

Alvinczyho, Bellova, Bencúrova, Hutnícka, Jesenského, Jiskrova, Kmeťova, Lomená, Masarykova, Stromová, Svätoplukova, Thurzova.

30.05.2021

BEE94C5F-3989-45DC-9A04-ED2F99399BAB28FDEC8B-B1FC-4CBC-BE6D-EF63E1BB56C2E38B5064-711B-45F6-90B0-393C56AC1C6B

 

 ZMENA TERMÍNU PODÁVANIA PRIHLÁŠOK NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ

Materská škola, Rumanova 4, 040 01 Košice, č.t. 055/6220284
email: rumanovams@gmail.com
Riaditeľka MŠ Rumanova 4, Košice-Staré Mesto týmto zverejňujem zmenu termínu zápisu deti do MŠ na školský rok 2021/2022.

Termín zápisu: od 1.5.2021 do 16.5.2021

Dôležité informácie pri podávaní žiadosti !
Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa/určí zriaďovateľ školy/alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej školy.
Ulice , spadajúce do spádovej oblasti školy zverejním po usmernení zriaďovateľom.
Spôsob doručenia:

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

– osobne /do poštovej schránky MŠ/

– poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

– e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu rumanovams@gmail.com

– elektronicka prihláška

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj

prostredníctvom:

– a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo

– b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, podpísanú oboma rodičmi, predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní .

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Akceptované budú len úplne žiadosti a doručené v termíne zápisu od 1.5 do 16.5.2021 vrátane.

 ROZHODNUTIA  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydajú riaditelia materských škôl do 15. júna 2021.

 

‼️Dobrý deň, prajem, vážení rodičia.‼️Na základe usmernenia zriaďovateľa MŠ- starostu MČ Košice – Staré Mesto, Vás s týmto oboznamujem. V období od 22.02.2021 do odvolania, vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu, bude MŠ fungovať aj naďalej v režime mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, pričom materské školy budú aj naďalej dostupné iba pre deti rodičov, pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, tzv. home office.‼️Ide predovšetkým o deti rodičov, pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, hasičov, učiteľky MŠ, učiteľov, vzdelávajúcich dištančne i pracovníkov v elektrárňach, predavačov v otvorených obchodoch, pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou HO a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.
‼️ Zároveň zostáva v platnosti, že na základe Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok, budú MŠ prijímať len deti, ktorých zákonní zástupcovia sa: preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, certifikovaného na území EU na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo sa preukážu dokladom, nie starším ako tri mesiace, o prekonaní ochorenia COVID-19.
Oznámenie 
Na základe oznámenia zriaďovateľa, v nadväznosti na obsah rokovania Krízového štábu mesta Košice v spolupráci s RÚVZ Košice, Vám oznamujem, že MŠ Rumanova bude fungovať od 8. februára 2021, minimálne 14 dní v doterajšom režime, len pre deti rodičov, pracujúcich v KI a pre deti ZZ, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu (HO). Zároveň sa vyžaduje, aby sa aspoň jeden rodič (privádzajúci a vyberajúci dieťa do a z MŠ) vedel preukázať negatívnym výsledkom testovania na COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo iným potrebným dokladom (o prekonaní Covidu-19, očkovaním – 14 dní po podaní druhej dávky vakcíny, alebo výnimke, neumožňujúcej testovanie.) Povinnosť preukazovania sa negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie Covid-19 alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, sa vzťahuje aj na zamestnancov školy.
  jezibaby

 

                                       Nástup do materskej školy  od 06:30 do 08:00 hod.

EF994D88-7409-4CBC-9733-EDC6568A6D86CF31A436-F6A6-4598-88B7-ED997F9DB217

 

 

27786235_1597499213669340_1386380103_oAE4A31B4-5343-4647-8D2F-C68031FF2E1A60672341_505829726621610_1135496457214754816_n27785417_1597498970336031_1951394424_o60729246_2277752282541157_8631574811035828224_n

Oznamujeme rodičom, že príchod detí do materskej školy je do 08:15hod.

 

Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Člení sa na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje obdobie školských prázdnin; školské prázdniny môžu byť aj v období školského vyučovania. Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka; po ňom nasleduje obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

Na materské školy sa nevzťahuje vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách. V materských školách preto nehovoríme o školských prázdninách.

Materská škola však môže v priebehu školského roka, pred jednotlivými školskými prázdninami, zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v čase školských prázdnin. Táto možnosť vyplýva z potreby včas aktuálne (zmenou organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti, rozsahom a spôsobom zabezpečenia stravovania, vykurovania a pod.) reagovať na prípadný znížený záujem zákonných zástupcov o materskú školu v danom čase.

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení Vyhlášky č. 308/2009 o materskej škole podľa § 2 ods. 6 prevádzku v materskej škole možno obmedziť alebo prerušiť.

Každoročne je prevádzka materskej školy v čase letných prázdnin prerušená na

4 týždne, ak zriaďovateľ neurčí inak. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú náhradné voľno a dovolenku podľa plánu dovoleniek. V čase prerušenia prevádzky majú deti možnosť navštevovať náhradnú materskú školu na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, mimo detí, ktorých rodič poberá príspevok z ÚPSVaR.

Prerušenie prevádzky v materskej škole počas školského roka (Vianoce, jarné a jesenné prázdniny…) sa uskutoční podľa pokynov zriaďovateľa. Počas krátkodobého prerušenia dochádzky, podľa počtu nahlásených detí, z prevádzkových, hygienických a technických dôvodov je obmedzená prevádzka na nižší počet tried.

 

 Milí rodičia, na škole prebieha krúžková činnosť

výtvarný krúžok

- výuka anglického jazyka

- tanečný krúžok

– logopédia

   Eva Pačaiová, riad. MŠ

skolka

 

Pre rodičov novoprijatých detí:

Do materskej školy je potrebné priniesť dieťaťu: prezúvky, pyžamo, náhradné kompletné oblečenie, uteráčik, posteľné prádlo a plachtu, poprípade obľúbenú hračku dieťaťa. Všetko je potrebné označiť menom. Poprosíme aj prefotený preukaz poistenca zdravotnej poisťovne.

Pre deti, nastupujúce do prípravného ročníka je potrebné doniesť zubnú kefku, pastu a označený pohárik.

 Riaditeľstvo Materskej školy upozorňuje rodičov na zmenu výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach a to z 12,99 € na 15,00 € + režijne náklady na stravovanie vo výške 2,00 € s účinnosťou od: 01.09.2012. /spolu 17,00 eur/. Za deti, ktoré ešte nedosiahli vek 3 roky  platia rodičia školné 52,00 € /50+2/.

                                     Toto ustanovenie sa netýka detí, ktoré k 31.08.2017 dosiahli vek 5 rokov,                                        s výnimkou režijných nákladov na šk. jedáleň, tie uhrádzajú./2,00 €/

Vážení rodičia, na základe pokynov zriaďovateľa MČ Košice-Staré Mesto Vás žiadam,

aby Ste školné uhrádzali do 10-teho dňa v mesiaci. Ďakujem za pochopenie a ústretovosť.

Eva Pačaiová, riad. MŠ