Aktuality- Oznamy

 

na túto stránku boli prenesené informácie z stránky :

http://msrumanovakosice.webnode.sk/

‼️Dobrý deň, prajem, vážení rodičia.‼️Na základe usmernenia zriaďovateľa MŠ- starostu MČ Košice – Staré Mesto, Vás s týmto oboznamujem. V období od 22.02.2021 do odvolania, vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu, bude MŠ fungovať aj naďalej v režime mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, pričom materské školy budú aj naďalej dostupné iba pre deti rodičov, pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, tzv. home office.‼️Ide predovšetkým o deti rodičov, pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, hasičov, učiteľky MŠ, učiteľov, vzdelávajúcich dištančne i pracovníkov v elektrárňach, predavačov v otvorených obchodoch, pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou HO a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.
‼️ Zároveň zostáva v platnosti, že na základe Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok, budú MŠ prijímať len deti, ktorých zákonní zástupcovia sa: preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, certifikovaného na území EU na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo sa preukážu dokladom, nie starším ako tri mesiace, o prekonaní ochorenia COVID-19.

Oznámenie 

Na základe oznámenia zriaďovateľa, v nadväznosti na obsah rokovania Krízového štábu mesta Košice v spolupráci s RÚVZ Košice, Vám oznamujem, že MŠ Rumanova bude fungovať od 8. februára 2021, minimálne 14 dní v doterajšom režime, len pre deti rodičov, pracujúcich v KI a pre deti ZZ, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu (HO). Zároveň sa vyžaduje, aby sa aspoň jeden rodič (privádzajúci a vyberajúci dieťa do a z MŠ) vedel preukázať negatívnym výsledkom testovania na COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo iným potrebným dokladom (o prekonaní Covidu-19, očkovaním – 14 dní po podaní druhej dávky vakcíny, alebo výnimke, neumožňujúcej testovanie.) Povinnosť preukazovania sa negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie Covid-19 alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, sa vzťahuje aj na zamestnancov školy.

131890105_227377408792924_5892278034925411913_n131894082_135553821521860_6183324629693862374_ndav

Vážení rodičia,

na základe informácii zverejnených 18.5.2020 sa od 1.6.2020 otvára aj naša materská škola.

Minister školstva SR p. B. Gröhling uviedol, že v materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí. “Rodičia budú môcť s deťmi zostať doma, ak sa tak rozhodnú,” povedal minister školstva. Do materských škôl sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti zdravotníkov, policajtov, vojakov a tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov pedagogických zamestnancov.

Na základe uvedených podmienok zisťujeme Váš predbežný záujem alebo nezáujem o umiestnenie detí v materskej škole.

Žiadame Vás o nahlásenie Vášho rozhodnutia najneskôr do 28.5.2020 na adresu: msrumanova@centrum.sk

V prípade vyššieho počtu prihlásených detí, ako je možné prijať, budeme musieť pristúpiť k prijatiu ďalších podmienok.

Vážení rodičia,

na základe usmernenia MŠVVaŠ SR sa materská škola otvorí 1. júna.

Zisťujeme PREDBEŽNÝ ZÁUJEM o nástup do školy, nakoľko musíme rešpektovať určité opatrenia a odporúčania kvôli prevencii nákazy Covid 19.

Návrat do školy bude sprevádzať viacero hygienických a bezpečnostných opatrení, účasť bude dobrovoľná. Rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať svoje deti v júni do školy, budú mať naďalej nárok na dávku ošetrovné (OČR).

Prosíme rodičov, aby na základe tohto oznamu informovali učiteľky, prípadne riaditeľku – buď telefonicky alebo na FB, či majú záujem o MŠ.

O tom ako bude prebiehať nástup do MŠ, Vás budeme informovať po vyhodnotení prieskumu záujmu.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ Rumanova 4, Košice – Staré Mesto
Na základe prijatých krízových opatrení úradu vlády SR budú uzavreté školy a školské zariadenia v termíne
od 16.3. 2020 na neurčitú dobu.

ZÁPIS DO MŠ Rumanova 4,

KOŠICE – Staré Mesto

 

Riaditeľka MŠ Rumanova 4, Košice – Staré Mesto týmto zverejňujem termín zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2020/2021:

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
     Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.
1. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že
1.
1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
2. Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že 2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 
Prosíme všetkých rodičov aby dbali a dodržiavali pokyny, ktoré boli vydané obyvateľstvu –
NEJEDNÁ SA O PRÁZDNINY, ALE IDE O KARANTÉNU -
na vyhlásený mimoriadny stav z krízového štábu SR. ………………………………………………………………………………………
V súvislosti so šírením vírusu (respiračné ochorenie –
Nový koronavírus  COVID 19 ) starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto vydáva toto :

Rozhodnutie
v čase od 11.03.2020 do 13.03.2020 budú uzatvorené staromestské materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto.

82258018_2623633644519748_6909758572809158656_n 82414321_887449418318755_4949372698179403776_n 82528956_459300128290179_8662147049673719808_n

15241380_1184731731612759_5898212182430455558_n12647514_969071606512107_8597731942236685694_n

jezibaby

 

Nástup do materskej školy  do 08:105 hod.

EB623B00-B3D5-4F5C-A147-59853EDB149D92D3C093-A90C-4DB9-B557-CC7354061397EF994D88-7409-4CBC-9733-EDC6568A6D86

 

CF31A436-F6A6-4598-88B7-ED997F9DB217

27786235_1597499213669340_1386380103_oAE4A31B4-5343-4647-8D2F-C68031FF2E1A60672341_505829726621610_1135496457214754816_n27785417_1597498970336031_1951394424_o60729246_2277752282541157_8631574811035828224_n

Oznamujeme rodičom, že príchod detí do materskej školy je do 08:15hod.

 

Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Člení sa na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje obdobie školských prázdnin; školské prázdniny môžu byť aj v období školského vyučovania. Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka; po ňom nasleduje obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

Na materské školy sa nevzťahuje vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách. V materských školách preto nehovoríme o školských prázdninách.

Materská škola však môže v priebehu školského roka, pred jednotlivými školskými prázdninami, zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v čase školských prázdnin. Táto možnosť vyplýva z potreby včas aktuálne (zmenou organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti, rozsahom a spôsobom zabezpečenia stravovania, vykurovania a pod.) reagovať na prípadný znížený záujem zákonných zástupcov o materskú školu v danom čase.

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení Vyhlášky č. 308/2009 o materskej škole podľa § 2 ods. 6 prevádzku v materskej škole možno obmedziť alebo prerušiť.

Každoročne je prevádzka materskej školy v čase letných prázdnin prerušená na

4 týždne, ak zriaďovateľ neurčí inak. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú náhradné voľno a dovolenku podľa plánu dovoleniek. V čase prerušenia prevádzky majú deti možnosť navštevovať náhradnú materskú školu na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, mimo detí, ktorých rodič poberá príspevok z ÚPSVaR.

Prerušenie prevádzky v materskej škole počas školského roka (Vianoce, jarné a jesenné prázdniny…) sa uskutoční podľa pokynov zriaďovateľa. Počas krátkodobého prerušenia dochádzky, podľa počtu nahlásených detí, z prevádzkových, hygienických a technických dôvodov je obmedzená prevádzka na nižší počet tried.

 

 Milí rodičia, na škole prebieha krúžková činnosť

Výuka anglického jazyka

riad. MŠ

skolka

 

 Pre rodičov novoprijatých detí:

Do materskej školy je potrebné priniesť dieťaťu: prezúvky, pyžamo, náhradné kompletné oblečenie, uteráčik, posteľné prádlo a plachtu, poprípade obľúbenú hračku dieťaťa. Všetko je potrebné označiť menom. Poprosíme aj prefotený preukaz poistenca zdravotnej poisťovne.

Pre deti, nastupujúce do prípravného ročníka je potrebné doniesť zubnú kefku, pastu a označený pohárik.

 Riaditeľstvo Materskej školy upozorňuje rodičov na zmenu výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach a to z 12,99 € na 15,00 € + režijne náklady na stravovanie vo výške 2,00 € s účinnosťou od: 01.09.2012. /spolu 17,00 eur/. Za deti, ktoré ešte nedosiahli vek 3 roky  platia rodičia školné 52,00 € /50+2/.

                                     Toto ustanovenie sa netýka detí, ktoré k 31.08.2017 dosiahli vek 5 rokov,                                        s výnimkou režijných nákladov na šk. jedáleň, tie uhrádzajú./2,00 €/

Vážení rodičia, na základe pokynov zriaďovateľa MČ Košice-Staré Mesto Vás žiadam,

aby Ste školné uhrádzali do 10-teho dňa v mesiaci. Ďakujem za pochopenie a ústretovosť.

Eva Pačaiová, riad. MŠ

Prihláška do MŠ: Prihláška.doc (42,5 kB).