Aktuality- Oznamy

 

na túto stránku boli prenesené informácie z stránky :

http://msrumanovakosice.webnode.sk/

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE Z DOVODU ZVÝŠENEJ CHOROBNOSTI DETÍ, NA ZÁKLADE NARIADENIA RÚVZ V KOŠICIACH BUDE MATERSKÁ ŠKOLA V DŇOCH -5-6-7 DECEMBRA 2019/streda, štvrtok, piatok/ZATVORENÁ. Otvorená bude v pondelok 09.12.2019.     Ďakujeme za pochopenie. Eva Pačaiová,r.š.

Divadelné predstavenie a Mikuláš pre deti bude v pondelok, 09.12.2019 o 8:30 hod. Nástup do MŠ do 08:00 hod. Ďakujem , Pačaiová

stiahnuť (1)

              Eva Pačaiová, r.š.

jezibaby

 

Nástup do materskej školy  do 08:105 hod.

EB623B00-B3D5-4F5C-A147-59853EDB149D92D3C093-A90C-4DB9-B557-CC7354061397EF994D88-7409-4CBC-9733-EDC6568A6D86

 

CF31A436-F6A6-4598-88B7-ED997F9DB217

27786235_1597499213669340_1386380103_oAE4A31B4-5343-4647-8D2F-C68031FF2E1A60672341_505829726621610_1135496457214754816_n27785417_1597498970336031_1951394424_o60729246_2277752282541157_8631574811035828224_n

Oznamujeme rodičom, že príchod detí do materskej školy je do 08:15hod.

 

Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Člení sa na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje obdobie školských prázdnin; školské prázdniny môžu byť aj v období školského vyučovania. Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka; po ňom nasleduje obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

Na materské školy sa nevzťahuje vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách. V materských školách preto nehovoríme o školských prázdninách.

Materská škola však môže v priebehu školského roka, pred jednotlivými školskými prázdninami, zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v čase školských prázdnin. Táto možnosť vyplýva z potreby včas aktuálne (zmenou organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti, rozsahom a spôsobom zabezpečenia stravovania, vykurovania a pod.) reagovať na prípadný znížený záujem zákonných zástupcov o materskú školu v danom čase.

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení Vyhlášky č. 308/2009 o materskej škole podľa § 2 ods. 6 prevádzku v materskej škole možno obmedziť alebo prerušiť.

Každoročne je prevádzka materskej školy v čase letných prázdnin prerušená na

4 týždne, ak zriaďovateľ neurčí inak. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú náhradné voľno a dovolenku podľa plánu dovoleniek. V čase prerušenia prevádzky majú deti možnosť navštevovať náhradnú materskú školu na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, mimo detí, ktorých rodič poberá príspevok z ÚPSVaR.

Prerušenie prevádzky v materskej škole počas školského roka (Vianoce, jarné a jesenné prázdniny…) sa uskutoční podľa pokynov zriaďovateľa. Počas krátkodobého prerušenia dochádzky, podľa počtu nahlásených detí, z prevádzkových, hygienických a technických dôvodov je obmedzená prevádzka na nižší počet tried.

 

 Milí rodičia, na škole prebieha krúžková činnosť

Výuka anglického jazyka

riad. MŠ

skolka

 

 Pre rodičov novoprijatých detí:

Do materskej školy je potrebné priniesť dieťaťu: prezúvky, pyžamo, náhradné kompletné oblečenie, uteráčik, posteľné prádlo a plachtu, poprípade obľúbenú hračku dieťaťa. Všetko je potrebné označiť menom. Poprosíme aj prefotený preukaz poistenca zdravotnej poisťovne.

Pre deti, nastupujúce do prípravného ročníka je potrebné doniesť zubnú kefku, pastu a označený pohárik.

 Riaditeľstvo Materskej školy upozorňuje rodičov na zmenu výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach a to z 12,99 € na 15,00 € + režijne náklady na stravovanie vo výške 2,00 € s účinnosťou od: 01.09.2012. /spolu 17,00 eur/. Za deti, ktoré ešte nedosiahli vek 3 roky  platia rodičia školné 52,00 € /50+2/.

                                     Toto ustanovenie sa netýka detí, ktoré k 31.08.2017 dosiahli vek 5 rokov,                                        s výnimkou režijných nákladov na šk. jedáleň, tie uhrádzajú./2,00 €/

Vážení rodičia, na základe pokynov zriaďovateľa MČ Košice-Staré Mesto Vás žiadam,

aby Ste školné uhrádzali do 10-teho dňa v mesiaci. Ďakujem za pochopenie a ústretovosť.

Eva Pačaiová, riad. MŠ

Prihláška do MŠ: Prihláška.doc (42,5 kB).