ZRŠ a RŠ na rok 2020/2021

 

Zoznam členov združenia rodičov pri MŠ Rumanova 4

 

Rada školy

Za zriadovateľa:      

Ing. Eva Hulmečíková

Andrej Ďurica

 MUDr. Pavol Priester

Mgr. Art. Peter Havasi

Za rodičov :   

MVDr. Petra Vidricková

Bc. Barbora Salajová

Zuzana Richterová

Mgr. Ľubica Kmeťková

Pedagogickí zamestnanci:

Mária Ivanová / predseda RŠ/

Monika Kollárová

Nepedagogickí zamestnanci:

Ing. Slavomíra Čulláková

 

SRRZ – RZ pri MŠ Rumanova

predseda:

Ing. Zuzana Blaszczyk

Členovia:  1. trieda: Gabriela Stopková

p. Prevozňáková

2. trieda: MUDr. Mária Kollárik

MUDr. Janka Kendeová

3. trieda:  Ing. Irena Magnes

JUDr. Veronika Merreiderová