ZRŠ a RŠ na rok 2021/2022

 

Zoznam členov združenia rodičov pri MŠ Rumanova 4

 

Rada školy

Za zriadovateľa:      

Ing. Eva Hulmečíková

Andrej Ďurica

 MUDr. Pavol Priester

Mgr. Art. Peter Havasi

Za rodičov :   

MVDr. Petra Vidricková

Bc. Barbora Salajová

Zuzana Richterová

Mgr. Ľubica Kmeťková

Pedagogickí zamestnanci:

Mária Ivanová / predseda RŠ/

Monika Kollárová

Nepedagogickí zamestnanci:

Ing. Slavomíra Čulláková

 

SRRZ – RZ pri MŠ Rumanova

predseda:

JUDr. Veronika Merreiderová    (1.trieda)

Členovia:

1. Gabriela Stopková              (1. trieda)

2.  Mária  Prevozňáková        (1. trieda)

3.  MUDr. Mária Kollárik      (2. trieda)

4.  MUDr. Janka Kendeová   (2. trieda)

5.  Ing. Irena Magnes              (3.trieda)