ZRŠ a RŠ na rok 2018/2019

 

Zoznam členov združenia rodičov pri MŠ Rumanova 4

 

Rada školy

Za zriadovateľa:      Ing. Eva Hulmečíková

Andrej Ďurica

                                   MUDr. Pavol Priester

Mgr. Art. Peter Havasi

Za rodičov :             Mgr. Ľubica Kmeťková

JUDr. Ivana Micenková

Ing. Zuzana Šucháňová

Ing. Martin Paška

Pedagogickí zamestnanci:  Mária Ivanová / predseda RŠ/

Monika Kollárová

Nepedagogickí zamestnanci:

Ing. Slavomíra Čulláková