ZRŠ a RŠ na rok 2021/2022

 

Zoznam členov združenia rodičov pri MŠ Rumanova 4

 

Rada školy

Za zriadovateľa:      

Ing. Eva Hulmečíková

Mgr. Andrej Ďurica

 MUDr. Pavol Priester

Mgr. Art. Peter Havasi

Za rodičov :   

MVDr. Petra Vidricková

Bc. Barbora Salajová

Zuzana Richterová

Mgr. Ľubica Kmeťková

Pedagogickí zamestnanci:

Mária Ivanová / predseda RŠ/

Monika Kollárová

Nepedagogickí zamestnanci:

Ing. Slavomíra Čulláková

 

SRRZ – RZ pri MŠ Rumanova

predseda:

JUDr. Veronika Merreiderová    (1.trieda)

Členovia:

1. Ing. Petra Belanská       (1.trieda)

2. Ing. Lenka Franko        (1. trieda)

3. Gabriela Stopková        (2. trieda)

4. Mária  Prevozňáková    (2. trieda)

5. JUDr. Merreiderová      (3. trieda)

5.  Ing. Irena Magnes          (3.trieda)