O nás

 

Od 1. januára 2012 sme Materská škola s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je MČ Košice- Staré Mesto

Počet tried: 3, kapacita: 61 detí, počet pedagógov: 6
Pedagogické zameranie materskej školy: uspokojovanie individuálnych potrieb dieťaťa so zameraním na rozvoj intelektu vo všetkých oblastiach, hlavne v telovýchovnej oblasti, umeleckej a enviromentálnej
Vybavenie ihrísk: pieskovisko, váhadlové hojdačky, závesné hojdačky,  domček so šmýkalkou a hrazdou, kolotoč
Areál v m2: 703, zastavaná plocha v m2: 222
Počet kuchárok: 3

Aktivity materskej školy:   krúžok anglického jazyka, predplavecký výcvik, tanečná príprava ZUŠ, hudobná príprava /ZUŠ/
Zapojenosť materskej školy do projektov: projekty Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, Zdravé zúbky, Adamko zdravo a hravo, Bezpečná škôlka.
Spolupráca materskej školy s organizáciami:  Mestská knižnica pre mládež, CPPPaP, ZŠ Masarykova Košice

Škola vznikla v roku 1953, je treťou najstaršou v meste.
Vybavená je modernými učebnými pomôckami pre rozvoj poznania, manipulačných schopností i pomôckami určenými na telesný rozvoj detí. V oblasti sociálnej výchovy pedagógovia kladú dôraz na autoreguláciu správania sa detí, na zvyšovanie a prehlbovanie empatie, pochopenia a ohľaduplnosti voči iným, ale aj rozvíjanie zdravého sebavedomia dieťaťa. Dbajú na komunikačné zručnosti dieťaťa, rozvíjajú postreh, všímavosť.

Na rozvoj telesnej stránky detí slúži telovýchovné náradie. Deti absolvujú aj predplavecký výcvik. Na škole funguje výučba anglického jazyka externou formou (lektor je cez vzdelávaciu ustanovizeň EDESTA).
Na rozvíjanie hudobnej stránky dieťaťa sa využívajú hudobné nástroje a výchovné koncerty. Na škole pracuje tanečný krúžok ZUŠ na Miškoveckej ulici. Deti sú zapájané do rôznych hudobných súťaží, navštevujú divadelné predstavenia, knižnicu, galériu, súťažia v prednese poézie a prózy, v speve, zúčastňujú sa rôznych výtvarných a športových súťaží.