O nás

 

Vitajte na stránke materskej školy Rumanova 4,                          Košice-Staré Mesto

177389898_828221977773486_1028293859861099200_n178163428_3935972096493221_6107405013669445034_n

Od 1. januára 2012 sme Materská škola s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je MČ Košice – Staré Mesto

Počet tried: 3, kapacita: 61 detí, počet pedagógov: 6

e-mail školy: msrumanova@centrum.sk

Riaditeľka MŠ:               Eva Pačaiová,  e-mailová adresa:           riaditelka@msrumanova.sk

Hospodárka MŠ: Ružena Adamkovičová, e-mailova adresa:   msrumanova@centrum.sk

Ekonóm školy:     Emília Kovalčíková, e-mailová adresa:           ekonom@msrumanova.sk

Vedúca šk. jedálne:      Ing. Slavomíra Čulláková, e-mail:           jedalen@msrumanova.sk

Telefonický kontakt: MŠ:                         055/6220284

Školská jedákleň:                                       055/6220203

Zriaďovateľ:                            MČ Košice-Staré Mesto

176357918_985447638945859_1422915068569185341_n177941142_316523466483235_3391036035551726737_n178172278_234907355074825_4341326533235912347_n
Pedagogické zameranie materskej školy:

uspokojovanie individuálnych potrieb dieťaťa so zameraním na rozvoj intelektu vo všetkých oblastiach, hlavne v telovýchovnej oblasti, umeleckej a enviromentálnej
Vybavenie ihrísk:   pieskovisko, váhadlové hojdačky, závesné hojdačky,  domček so šmýkalkou a hrázdou, kolotoč, drevený vlak.

Areál v m2: 703, zastavaná plocha v m2: 222

Forma výchovy a vzdelávania: Celodenná s možnosťou poldenného pobytu

 Aktivity materskej školy:

krúžok anglického jazyka, predplavecký výcvik, tanečná príprava ZUŠ, výtvarný krúžok
Zapojenosť materskej školy do projektov:

projekty Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, Zdravé zúbky, Adamko zdravo a hravo, Bezpečná škôlka, Ako rastie strom, Evička nám ochorela.,
Spolupráca materskej školy s organizáciami:

Mestská knižnica pre mládež, CPaP v Košiciach, ZŠ Masarykova 19/A Košice, ZŠ Laca Novomeského 2, Košice, Logopedické centrum /logopéd na škole/.

Škola vznikla v roku 1953, je treťou najstaršou v meste.
Vybavená je modernými učebnými pomôckami pre rozvoj poznania, manipulačných schopností i pomôckami určenými na telesný rozvoj detí. V rámci používania IT škola disponuje troma interaktívnymi tabuľami a množstvom interaktívnych programov. Neustále sa usilujeme zveľaďovať budovu, zlepšovať materiálne podmienky, školský dvor i vybavenosť školy pomôckami a peknými edukačnými hračkami. V oblasti sociálnej výchovy pedagógovia kladú dôraz na autoreguláciu správania sa detí, na zvyšovanie a prehĺbovanie empatie, pochopenia a ohľaduplnosti voči iným, ale aj rozvíjanie zdravého sebavedomia dieťaťa. Dbajú na komunikačné zručnosti dieťaťa, rozvíjajú postreh, všímavosť. Každodenné výchovno – vzdelávacie činnosti spestrujeme a dopĺňame kultúrno – spoločenskými a  športovými akciami.

Na rozvoj telesnej stránky detí slúži telovýchovné náradie. Deti absolvujú aj predplavecký výcvik. Na škole funguje výučba anglického jazyka externou formou.
Na rozvíjanie hudobnej stránky dieťaťa sa využívajú hudobné nástroje a výchovné koncerty. Na škole pracuje tanečný krúžok. Deti sú zapájané do rôznych hudobných súťaží, navštevujú divadelné predstavenia, knižnicu, galériu, súťažia v prednese poézie a prózy, v speve, zúčastňujú sa rôznych výtvarných a športových súťaží.

Náš školský vzdelávací program sa volá Život na Zemi.

Dostupný pre rodičov na každej triede.

Eva Pačaiová, riad. MŠ Rumanova 4, Košice-Staré Mesto