O nás

 

Od 1. januára 2012 sme Materská škola s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je MČ Košice – Staré Mesto

Počet tried: 3, kapacita: 61 detí, počet pedagógov: 6
Pedagogické zameranie materskej školy: uspokojovanie individuálnych potrieb dieťaťa so zameraním na rozvoj intelektu vo všetkých oblastiach, hlavne v telovýchovnej oblasti, umeleckej a enviromentálnej
Vybavenie ihrísk: pieskovisko, váhadlové hojdačky, závesné hojdačky,  domček so šmýkalkou a hrazdou, kolotoč, dreveny vlak.
Areál v m2: 703, zastavaná plocha v m2: 222
Počet kuchárok: 3

Forma výchovy a vzdelávania: Celodenná s možnosťou poldenného pobytu

Aktivity materskej školy:   krúžok anglického jazyka, predplavecký výcvik, tanečná príprava ZUŠ, výtvarný krúžok
Zapojenosť materskej školy do projektov: projekty Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, Zdravé zúbky, Adamko zdravo a hravo, Bezpečná škôlka, Ako rastie strom, Evička nám ochorela.,
Spolupráca materskej školy s organizáciami:  Mestská knižnica pre mládež, CPPPaP, ZŠ Masarykova Košice, ZŠ Laca Novomeského 2, Košice, Logopedické centrum /logopéd na škole/.

Škola vznikla v roku 1953, je treťou najstaršou v meste.
Vybavená je modernými učebnými pomôckami pre rozvoj poznania, manipulačných schopností i pomôckami určenými na telesný rozvoj detí. V rámci poúžívania IT škola disponuje troma interaktívnymi tabuľami a mnostvom interaktívnych programov. Neustále sa usilujeme zveľaďovať budovu, zlepšovať materiálne podmienky, školský dvor i vybavenosť školy pomôckami a peknými hračkami. V oblasti sociálnej výchovy pedagógovia kladú dôraz na autoreguláciu správania sa detí, na zvyšovanie a prehlbovanie empatie, pochopenia a ohľaduplnosti voči iným, ale aj rozvíjanie zdravého sebavedomia dieťaťa. Dbajú na komunikačné zručnosti dieťaťa, rozvíjajú postreh, všímavosť. Každodenné výchovno – vzdelávacie činnosti spestrujeme a dopĺňame kultúrno – spoločenskými a  športovými akciami.

Na rozvoj telesnej stránky detí slúži telovýchovné náradie. Deti absolvujú aj predplavecký výcvik. Na škole funguje výučba anglického jazyka externou formou (lektor je cez vzdelávaciu ustanovizeň EDESTA).
Na rozvíjanie hudobnej stránky dieťaťa sa využívajú hudobné nástroje a výchovné koncerty. Na škole pracuje tanečný krúžok ZUŠ Liba. Deti sú zapájané do rôznych hudobných súťaží, navštevujú divadelné predstavenia, knižnicu, galériu, súťažia v prednese poézie a prózy, v speve, zúčastňujú sa rôznych výtvarných a športových súťaží.

Náš školský vzdelávací program sa volá Život na Zemi.

Dostupný pre rodičov na každej triede.

Eva Pačaiová, riad. MŠ Rumanova 4, Košice-Staré Mesto