Mar 152021
 
199531603_764456010904649_277778624939472484_n

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

IMG_20180612_102458-300x225A21DE28D-C757-449B-B4AB-233E680EE273

Tu si môžete zobraziť mapu so spádovými ulicami pre materské školy v Starom meste. (K zápisu do materskej školy)

ZOZNAM  SPÁDOVÝCH ULÍC K MŠ RUMANOVA 4, KOŠICE:

Alvinczyho, Bellova, Bencúrova, Hutnícka, Jesenského, Jiskrova, Kmeťova, Lomená, Masarykova, Stromová, Svätoplukova, Thurzova.

30.05.2021

 

 ZMENA TERMÍNU PODÁVANIA PRIHLÁŠOK NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ

Materská škola, Rumanova 4, 040 01 Košice, č.t. 055/6220284
email: rumanovams@gmail.com
Riaditeľka MŠ Rumanova 4, Košice-Staré Mesto týmto zverejňujem zmenu termínu zápisu deti do MŠ na školský rok 2021/2022.

Termín zápisu: od 1.5.2021 do 16.5.2021

Dôležité informácie pri podávaní žiadosti !
Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa/určí zriaďovateľ školy/alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej školy.
Ulice , spadajúce do spádovej oblasti školy zverejním po usmernení zriaďovateľom.
Spôsob doručenia:

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

– osobne /do poštovej schránky MŠ/

– poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

– e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu rumanovams@gmail.com

– elektronicka prihláška

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj

prostredníctvom:

– a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo

– b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, podpísanú oboma rodičmi, predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní .

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Akceptované budú len úplne žiadosti a doručené v termíne zápisu od 1.5 do 16.5.2021 vrátane.

 ROZHODNUTIA  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydajú riaditelia materských škôl do 15. júna 2021.

 

ROZHODNUTIE ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Od 12.04.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách – pre všetky deti.

 Pri vstupe  osôb do priestorov materskej školy sa zákonný zástupca preukáže:

- vyhlásením o bezinfekčnosti- príloha 11a
- negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území  Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo

- negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo
- preukázaním, že zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri  mesiace, alebo
- preukázaním, že zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol  zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto  očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo

- ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov  žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 Eva Pačaiová, r.š.
ZÁPIS DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

na šk.rok 2021/2022

Materská škola, Rumanova 4, 040 01 Košice – Staré Mesto,

email: msrumanova@centrum.sk

č.t.: 0556220284

Riaditeľka MŠ týmto zverejňujem termín zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2021/2022.

Termín:

Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať v čase od             1. mája do 16. mája 2021 – elektronickou formou 
na e-mailovu adresu: rumanovams@gmail.com
S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné a bude uprednostnené podľa trvalého bydliska.
Podmienky prijatia detí: -
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
  • Ďalej sa prednostne prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
  • Prednostne sa prijímajú súrodenci už chodiacich detí.
  • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ má byť doložená vyjadrením pediatra, so záznamom o očkovaní dieťaťa (poštou, alebo v obálke, do schránky na budove).
Žiadosť je sprístupnená na webovej stránke školy.
Podmienky môžu byť upravené vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v čase podávania žiadostí.
Eva Pačaiová, r.š.

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.