Mar 152021
 

Triedne aktívy.

Oznamujem rodičom detí, že v dňoch 28.09.-30.09.2021 sa uskutočnia v školskej jedálni triedne aktívy RZ.          Harmonogram:_

1. trieda – v utorok     28.09.2021 o 16:00 hod.

3. trieda – v stredu      29.09.2021 o 16:00 hod.

2. trieda – vo štvrtok  30.09.2021 o 16:00 hod.

Dôležitý oznam!

Oznamujem Vám, že MŠ Rumanova bude v čase od 15.09.2021 do 19.09.2021 (streda-nedeľa) na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach z prevádzkových dôvodov zatvorená (zvýšená chorobnosť detí). Tie deti, ktoré sú v súčasnosti choré, sa pri nástupe do MŠ preukážu dokladom od lekára, že môžu navštevovať kolektív. Všetci rodičia podpíšu pri nástupe dieťaťa do MŠ bezpríznakovosť. (Podpisuje sa, ak dieťa chýba v MŠ viac ako 3 dni.) Ďakujem za pochopenie.
Vážení rodičia, materská škola sa riadi aktuálnym školským semaforom, ktorý je prístupný na stránke Ministerstva, prikladám link:

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

20486

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

POPLATKY ZA MŠ

Deti vo veku 5 rokov, ktoré tento vek dosiahli k 31.08.2021, platia za stravu 20 centov na deň (1,25 € dotuje štát), ostatné deti  1,45 € na deň. Školné predstavuje sumu 17,-€ na mesiac pre všetky deti, okrem tých, ktoré plnia povinnú predškolskú dochádzku-prípravu na základnú školu. Predškoláci platia len 2,-€ mesačne, sú to režijné náklady na ŠJ, úhrada je za 4 mesiace (2×4). Bolo by dobre, ak by Ste platby uhrádzali cez Internet banking, s uvedením mena dieťaťa.

Najlepšie do 10-teho dňa v mesiaci.

Ďakujeme, pripájam číslo účtu. SK36 0200 0000 0029 6087 7351

Vážení rodičia.
Oznamujem Vám, že začiatok šk.roka 2021/2022 je 02.09.2021 (štvrtok)
Nástup do MŠ  je od 06:30 hod. do 08:00 hod.
Prevádzka MŠ je od 06:30 hod. do 16:30 hod.
Oznam pre rodičov novoprijatých detí: 

Pre deti je potrebné priniesť prezúvky, pyžamo, posteľné prádlo, vrátene plachy, náhradné oblečenie.

Uteráčiky sa nenosia, ani toaletný papier. Všetko je potrebné označiť menom dieťaťa.

Rodičia pri vstupe do MŠ podpisujú Potvrdenie o bezpríznakovosti. (dostanú na triedach.)

Rodič má mať pri vstupe do budovy MŠ nasadené rúško, od 13.09.2021 je potrebný respirátor.

Ďakujem za porozumenie, tešíme sa na Vás.

Eva Pačaiová, riad. MŠ

 

OZNAMUJEM rodičom detí, že od  01.08.2021 do 31.08.2021 je Materská škola Rumanova 4, Košice-Staré Mesto zatvorená.
            Náhradná MŠ pre prihlásené deti, ktoré rodičia nutne potrebujú umiestniť na      pobyt v MŠ počas mesiaca august je MŠ Hrnčiarska 1. v Košiciach. Prevádzka je ako u nás, aj školné ( pre 2-5 r deti : 17,-€, pre deti, ktoré idú do ZŠ sú to 2,-€, – príspevok na ŠJ). Bude to možné na 4 týždne, do, 27.08.2021.
Ďakujem za pochopenie.
Eva Pačaiová, r.š. MŠ Rumanova 4, Košice
Tu si môžete zobraziť mapu so spádovými ulicami pre materské školy v Starom meste. (K zápisu do materskej školy)
ZOZNAM  SPÁDOVÝCH ULÍC K MŠ RUMANOVA 4, KOŠICE:
Alvinczyho, Bellova, Bencúrova, Hutnícka, Jesenského, Jiskrova, Kmeťova, Lomená, Masarykova, Stromová, Svätoplukova, Thurzova.
30.05.2021
 ZMENA TERMÍNU PODÁVANIA PRIHLÁŠOK NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ
Materská škola, Rumanova 4, 040 01 Košice, č.t. 055/6220284
email: rumanovams@gmail.com
Riaditeľka MŠ Rumanova 4, Košice-Staré Mesto týmto zverejňujem zmenu termínu zápisu deti do MŠ na školský rok 2021/2022.
Termín zápisu: od 1.5.2021 do 16.5.2021
Dôležité informácie pri podávaní žiadosti !
Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa/určí zriaďovateľ školy/alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej školy.
Ulice , spadajúce do spádovej oblasti školy zverejním po usmernení zriaďovateľom.
Spôsob doručenia:
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
- osobne /do poštovej schránky MŠ/
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu rumanovams@gmail.com
- elektronicka prihláška
Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj
prostredníctvom:
- a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo
- b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, podpísanú oboma rodičmi, predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní .
Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Akceptované budú len úplne žiadosti a doručené v termíne zápisu od 1.5 do 16.5.2021 vrátane.
 ROZHODNUTIA  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydajú riaditelia materských škôl do 15. júna 2021.

ROZHODNUTIE ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Od 12.04.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách – pre všetky deti.

 Pri vstupe  osôb do priestorov materskej školy sa zákonný zástupca preukáže:

- vyhlásením o bezinfekčnosti- príloha 11a
- negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území  Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo

- negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo
- preukázaním, že zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri  mesiace, alebo
- preukázaním, že zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol  zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto  očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo

- ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov  žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 Eva Pačaiová, r.š.
ZÁPIS DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
na šk.rok 2021/2022
Materská škola, Rumanova 4, 040 01 Košice – Staré Mesto,
email: msrumanova@centrum.sk
č.t.: 0556220284
Riaditeľka MŠ týmto zverejňujem termín zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2021/2022.
Termín:
Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať v čase od             1. mája do 16. mája 2021 – elektronickou formou 
na e-mailovu adresu: rumanovams@gmail.com
S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné a bude uprednostnené podľa trvalého bydliska.
Podmienky prijatia detí: -
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
  • Ďalej sa prednostne prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
  • Prednostne sa prijímajú súrodenci už chodiacich detí.
  • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ má byť doložená vyjadrením pediatra, so záznamom o očkovaní dieťaťa (poštou, alebo v obálke, do schránky na budove).
Žiadosť je sprístupnená na webovej stránke školy.
Podmienky môžu byť upravené vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v čase podávania žiadostí.
Eva Pačaiová, r.š.

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.